Föreningsnytt

Nyhetsbulletin 9
ÅRSMÖTE

Föreningens stadgenliga årsmöte hålls torsdagen den 27. juni 14.00.

Plats: Kontorskontroll Ab

Gröndalsstranden 14

02711 Esbo 71

Lunchföredraget som hölls i Jyväskylä 4.6.2013

 • Om bokföringsproblem och bokföringens och byråkratins framtid.
 • Om branschstandarden TAL-STA.
 • En kompletterad text torde publiceras på hemsidan denna sommar.
 • Tyvärr fanns det endast få svenskspråkiga deltagare på sommardagarna 2013
Nyhetsbulletin 8
ÅRSMÖTE

Föreningens stadgenliga årsmöte hålls onsdagen den 27. juni 16.00

Plats: Tili Sydwest Oy Ab

Strandvägen 16 A 2

21600 PARGAS
Nyhetsbulletin 7

Lunchföredrag

Finlandsvenska Redovisningsexpertes traditionella lunchföredrag hålls av Johan Kock vid Ekonomiadminstrationsförbundets sommardagar den 5.6.2012.

Ämnet är

DATAROBOTAR

Särskilt behandlas problemen med skattelagstiftningens och beskattarens allt mera mekaniserade behandling av sina "kunder".

 

Nyhetsbulletin 6.

Företagarlunch på svenska.

I samband med Ekonomiadministrationsförbundets sommardagar. 13 - 14 . 06 . 2011

Tidpunkt: 13 . 6 . 2011 12.00 - 13.20

Plats: Meddelas vid Ekonomiadministrationsförbundets sommardagar 2011.

Lunchföredrag: Johan Kock:

 • Varför bokföring? Bokföringens historia från Ur i Kaldéen till 1945.
 • Bokföring i molnen, på gott och ont.

Alla medlemmar och alla andra intresserade välkomna.

Anmälningar till Johan Kock eller Staffan Sundström

kontvalv@elisanet.fi respektive staffan.sundstrom@tilisydwest.fiNyhetsbulletin 5. Årsmöte. I samband med Tili- ja Veropäivät. 24.01.2011

Tidpunkt: Efter kurserna.

Plats: Meddelas senast vid Tili- ja Veropäivät.

Behandlas: I stadgarna nämnda ärenden.

Alla medlemmar och andra intresserade välkomna.

Mötet hålles på Finlandiahuset efter 16.00 24.01.2011 då kursdeltagarna har lämnat salen.

 
Nyhetsbulletin 4. Ekonomiadministrationsförbundets sommardagar 7.6.2010

Lunchen med:

Finlandssvenska Redovisningsexperter r.f.

I samband med lunchen vid Ekonomiadministrationsförbundets sommardagar den 7-8.6.2010 höll föreningen ett informations- och skolningstillfälle 11.30 - 13.00 i ett separat VIP utrymme.

Vid skolningstillfället deltog 13 personer, både medlemmar och icke medlemmar.

Johan kock presenterade föreningens hemsida och databasprojekt.

Dessutom behandlades Ålands särställning, och något om avtal och om föreningarnas och bostadsbolagens nya verksamhetsgranskare.

Det fullständigare skriftliga materialet (32 sidor) kan mot porto beställas av:

staffan.sundstrom@tilisydwest.fi

eller i form av PDF av

Johan.Kock@kvkock.pp.fi

Nyhetsbulletin 3. Ekonomiadministrationsförbundets sommardagar 7.6.2010

Lunch med:

Finlandssvenska Redovisningsexperter r.f.

I samband med lunchen vid Ekonomiadministrationsförbundets sommardagar den 7.6.2010 håller föreningen ett informations- och skolningstillfälle 11.30 - 13.00 i ett separat utrymme. I utrymmet finns lunchplats för 20 personer med möjlighet till extra stolar.

Program:

 • - Föreningens hemsida
 • - Föreningens databasprojekt
 • - Problem när det gäller att uppgöra avtal
 • - Något om Ålands särställning

Vi tillhandahåller även skriftligt material under sommardagarna.

Både medlemmar och andra intresserade är välkomna.

Anmälningar till:

Johan.Kock@kvkock.pp.fi eller

staffan.sundstrom@tilisydwest.fi

Nyhetsbulletin 2. Årsmötet 28.10.2009

Bokslutet fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Efter mötet är föreningens styrelsen den följande:

 • Johan Kock, temporär ordförande till föreningens nästa möte.
 • Medlemmar i alfabetisk ordning:
 • Tore Back
 • Jan Kangashaka
 • Leena Rekola-Nieminen
 • Staffan Sundström
 • Suppleanter förblev liksom tidigare:
 • Johnny Ehrs
 • Fjalar Adolfsson

Följande saker är det meningen att föröka få till stånd före nästa årsmöte:

 • Föreningens medel används i huvudsak till utvecklande av hemsidan samt övrig marknadsföring.
 • Föreningens hemsida uppdateras och utvecklas. Kanske interaktivitet med dem som använder hemsidan?
 • Anordnade av skolning på svenska. Om någon vill ha detta?
 • Ett permanent arkiv borde fås för föreningens växande papperssamlingar.
 • Om Redovisnings- och skattedatabasprojektet finner finansiering skall detta naturligtvis utvecklas.
 • Samarbetet och rollfördelningen mellan föreningen och Ekonomiadministrationsförbundet kartläggs.
 • Av styrelsen gokända revisorer och andra företag får bli understödsmedlemmar i föreningen. Understödsmedlemmarna kan få sina kontaktuppgifter publicerade i en separat grupp på hemsidan.
 • Föreningen borde göras känd i Norden, särskilt Sverige.
 • Ny permanent ordförande.
Medlemsavgifter:
 • Anslutningsavgift 0 euro
 • Ordinarie medlem 50,00 euro
 • Understödjande medlem minst 50,00 euro. Däri ingår adress på föreningens hemsida samt normala rättigheter fråsett rösträtt.Nyhetsbulletin 1 Föreningens verksamhet till årsmötet

Föreningen höll sitt stadgeenliga årsmöte den 28.10.2009.

Under årsmötet behandlades i föreningens stadgar nämnda årsmötesärenden.

På mötet presenterades föreningens verksamhet och bokslutet 30.6.2009.

Föreningens överskott var 1.7.2008 - 30.6.2009 532,01 euro.

Det egna kapitalet var 5.767.33 euro.

Årsmötet hölls synnerligen försenat i Kajana 08.06.2009.

Till styrelsemedlemmar valdes i Kajana:

 • Johan Kock, vice ordförande.
 • Medlemmar i alfabetisk ordníng:
 • Tore Back
 • Leena Rekola-Nieminen
 • Staffan Sundström
 • Suppleanter förblev som tidigare:
 • Johnny Ehrs
 • Fjalar Adolfsson

Ordförandeposten lämnades vakant eftersom Jan Kangashaka på grund av arbetshinder inte var villig att forsätta som ordförande.

Det vore synnerligen önskvärt om någon frivilligt skulle vilja åtaga sig ordförandeskapet. Denna befattning är själva verket inte något vidare betungande.

Johan Kock kommer även i fortsättningen att sköta informationen till medlemmarna och utåt..

Verksamheten 2009-2010.

Likaså borde föreningen försöka anskaffa flere

nya medlemmar

för att ge mera tyngd åt föreningens målsättningar.

Föreningen har beslutat att anhålla om understöd för att bygga upp en databas beträffande beskattning och redovisning på nätet baserad på den av Johan Kock för föreningens räkning uppgjorda verksamhetsskissen.

Om understöd beviljas kommer databasprojektet att påbörjas inom ramen för beviljade understöd.

Två ansökningar om understöd har i september 2009 skickats. Resultatet vet vi ännu inte.

Föreningen kommer att arbeta för att utveckla samarbetet med Ekonomiadministrationsförbundet r.f.

Föreningens hemsidor håller på att förnyas i syfte att få med mera branschinformation.

Samarbetsmöjligheterna med revisorsförbunden och eventuella andra borde kanske kartläggas.