Till innehåll

INFORMATION OM REDOVISNING

INFORMATION FÖR REDOVISNING

Johan Kock 27.2.2014

Informationskällor

För att information skall fungera skall:

 • Det som informationsgivaren informerar om,...
 • ....skall förstås på samma sätt av den som tar emot informationen.
 • Detta är naturligtvis endast en from förhoppning.

Problem vid överföring av information:

 • Skillnader mellan informationsgivarens och mottagarens kunskapsnivå.

 • Informationsgivarens syfte med informationen överenstämmer kanske inte med mottagarens behov.

 • Använda termer kan uppfattas olika av informationsgivaren och mottagaren.

 • Informationsgivaren förstår sig inte på informationsmottagarens situation.

 • Direkta översättningsfel mellan t.ex. finska, engelska och svenska.

 • Otydlig översättning och andra förståelseproblem mellan t.ex. finska och svenska.

 • Det svenska och finska språkets olika struktur

  .

Informationskällor

Vi lever i ett informationssamhälle med aldrig tidigare sedda mängder av information och regelverk. Dessutom ändrar sig informationen ständigt.

Kejsar Justinianus omfattande både beundrade och kritiserade sammanfattning av den romerska lagstiftningen var ingenting mot detta.

Här räknar jag upp några mer eller mindre offentliga informationskällor som behandlar redovisning och beskattning:

 • Lagstiftning. Till exempel:
  • Bokföringslagen
  • Skattelagstiftningen
  • Företagslagstiftningen
   • Aktiebolag
   • Andelslag
   • Föreningar
   • Personbolag
   • Enskilda firmor
   • Yrkesutövare
   • Mm.

  Förordningar:

  • Till exempel bokföringsförordningen...

  Prejudikat:

 • Högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen
 • Lägre rättsinstansers domar
 • Domslut beträffande liknande problem från den tiden då lagstiftningen var annorlunda
 • Anvisningar:

 • www.vero.fi på svenska. En del av texterna på finska blir småningom översatta till svenska.
 • Bokföringsnämnden. Svarar offentligt på det språk som den blir tillfrågad. http://www.edilex.fi/kila
 • Ekonomiadministrationsförbundets branschstandard. Någorlunda översättning till svenska finns.
 • Man kan få svar på förfrågningar av myndigheter.
  • Svar utan förbindelse. Riktgivande men inte pålitliga. Skäl att dokumentera.
  • Svar som är bindande för både myndigheten och den som frågar.
   • Dock ger, eller borde myndighet ge, precis svar på frågan såsom den är formulerad. Besvararen av frågan svarar på den fråga han tror att är ställd. En klart formulerad fråga kan ge ett klart svar

  Facklitteratur, tidskrifts- och nätartiklar kursinformation.

  • Finnlex där man visserligen med hotelser om upphovsmannarätt med litet skicklighet kan hitta alla officiella lagar och författningar. http://www.finlex.fi/sv/

  • Finlands Lag och särskilt Skatteförfattningarna utgivna av Talentum Media Oy.

  • Ekonomiadministrationsförbundets information och skolning på svenska är begränsad. På försidan hittade jag inte ett ord på svenska, utom "Gilla. 661 personer gillar detta". Månntros alla gillade detta på svenska? Mera om detta senare.

  • Företagarna i Finland har en svensk första sida som heter "https://www.yrittajat.fi/sv-fi/" En del av den rätt knappa informationen kräver inskrivning med medlemsnummer.

    • Företagens ABC
    • Arbetsgivarinfo
    • Skatt och finans
    • Telefonrådgivning för medlemmar
    • Diverse små artiklar om olika ämnen.
    • En dödsskalle för dem som idkar grå ekonomi.
    • En svenskspråkig tidskrift utgiven av Företagarna i Finland.

  • Revisorerna ser på redovisning på sitt sätt. Många av dem är specialiserade på IFRS. http://www.kht.fi och http://www.htm.fi.
  • Handelskamrarna ger i första hand information till sina medlemmar. När det gäller svensk information är kanske de viktigaste ur svensk synpunkt:

   • Helsingforsregionens handelskammare. Känner utåt på sin hemsida endast till finska och engelska. Svarar också på frågor på svenska.
   • Österbottens handelskammare.. Har en nerladdningsbar medlemstidning.
   • Västra Nylands Handelskammare.Har i motsats till Helsingforsregionen öppet svenskspråkig service. Svar på frågor ges främst till medlemmar.
   • Ålands handelskammare. (Ålands Näringsliv) Fungerar naturligtvis på svenska.
  • Veronmaksajain keskusliitto ry.. http://www.veronmaksajat.fi/. Publikationer. rådgivning. Verkligt "Kort på svenska" c:a 20 rader!

   Samma sak på det likaså främmande språket engelska!

  • WSOY Yritysonline: Henkilöverotus, Liikekirjanpito, Työoikeus... Länken heter http://www.wsoypro.fi/. Sannolikt ingenting på svenska.

  • Information om arbetsmarknaden finns på http://www.suomi.fi/suomifi/svenska/service_enligt_tema/arbete_och_pensioner/arbetslivets_regler/kollektivavtal_och_loner/index.htm. Med litet kortare adress finner man de allmänt bindande kollektivavtalen förtecknade via http://www.finlex.fi/sv/viranomaiset/tyoehto/

  • Riksskatterverket i Sverige, www.skatteverket.se/ innehåller naturligtvis mycket skatteinformation på svenska.

   Eftersom den svenska lagstiftningen och dess tolkningar inte sällan avviker från den finska, måste man vara försiktig med denna information. Typ: "När är sista dag för anmälan av rot och rut avdrag?"

   .
  • Som känt är EU direktiven för det mesta bindande lagstiftning även i Finland.

   • En bra sammanfattning av EU direktiven hittar man på http://europa.eu/documentation/faq/index_sv.htm.

   • EU information särskilt för våra förhållanden finns på: http://valtioneuvosto.fi/eu/tietoa/direktiivi/sv.jsp

  Hur borde ekonomisk information på nätet byggas upp?

  Information på nätet borde formuleras annorlunda än motsvarande information på papper.

  Den som söker information på nätet läser från en dataskärm, och inte från en (bunt?) papper eller en bok.

  Jag har kommit till att informationen om redovisning, byråkrati och lagstiftning har bästa chanserna att förstås av läsaren om:

  • (Också den svenskspråkiga) informationen skall framför allt belysa det väsentliga.
  • Materialet är tyvärr alltför ofta så digert att en fullständig behandling av ett ämne lätt leder till att texten blir svår att läsa och förstå.
  • I samband med artiklar på denna hemsida finns alltid en summarisk hänvisning (Brasklapp) till var man borde söka noggrannare uppgifter.
  • Varje separat detalj skall få ett eget stycke. Då är texten på skärmen lättast att förstå.
  • Om möjligt ordnas detaljerna i ett eller flere hierarkiska system.
  • Separata större grupper av information samlas ihop under egna mellanrubriker.
  • I texterna försöker man få fram det väsentliga. Annars drunknar man i en flod av detaljer.
  • Det ständigt ökande flödet av ny lagstiftning borde om möjligt alltid meddelas. Denna tanke är tyvärr en utopi.
  • Dessutom borde också gamla redovisningsproblem, typ kassabokföring och representation tas upp.
  • Litet kritisk humor borde inte heller skada.

  Allmänna problem med redovisningsinformation

  Vi lever som bekant i ett informationssamhälle. Tyärr är den hela tiden växande mängden av lagstiftning och regelverk redan nu så stor att inte ens experter kan behärska mer än en begränsad del av denna.

  "Man blir expert då man vet mer och mer om ett allt mindre specialområde."

  Och dock krävs i princip av alla redovisare, vare sig de är mer eller mindre bokföringskunniga grannfruar eller chefer för konglomerat av redovisningsbyråer full kunskap om hela detta område

  .

  • Lagarna är ofta långa och till sitt innehåll osystematiska.

   • Lagtexterna är i allmänhet skrivna för jurister och experter.
   • Få av dem som godkänner dessa lagar har en klar bild av den värld som de försöker reglera.
   • Lagarna har ofta tillkommit som kompromisser mellan olika intressegrupper.
   • Lagstiftaren tänker sällan på att formulera lagarna så, att de förstås av dem som man kräver att skall åtfölja dem.
   • Förarbetena till lagarna påverkar ofta tolkningarna av lagtexterna.
   • "Självklara" paragrafer kan genom andra bestämmelser inom samma lag eller andra lagar bli kraftigt modifierade.
   • Paragraferna tillämpas inte alltid på något "självklart" sätt. Undantagen placeras ofta långt borta från kärnparagraferna.
   • Domstolarnas prejudikat kan ofta påverka lagtolkningarna.

  • Myndigheternas instruktioner

   • Sanktionerna även för oavsiktliga brott mot regelverken kan vara synnerligen tunga. Okunskap bestraffas i princip ofta oskäligt grovt.
   • Myndigheterna förutsätter alltför ofta orealistiskt goda adb-kunskaper av alla medborgare.

    Samtidigt sparar man pengar med att testa programmen ofullständigt.

    Då blir programmen onödigt svårhanterliga även för adb-kunniga, för att inte tala om vanliga människor.
   • Myndigheternas instruktioner strävar till att komplett belysa alla möjligheter på det område som lagstiftningen gäller.
   • Till exempel vero.fi sidorna som endast delvis också finns på svenska har enligt min åsikt mycket svaga sökfunktioner.
   • Det väsentliga vill därför lätt drunkna i detaljerna..
   • "Kunden" bestraffas alltemellan till och med för fel som beskattaren eller dess datasystem har gjort.
   • Programmen för elektroniska anmälningar, är åtminstone för småföretag är svårförståeliga och i praktiken ofta direkt undermåliga.
   • Vid nytolkningar skriver man om hela instruktionen. Vid nytolkningar vore det viktigt att få fram vad i tolkningen som har ändrats.
   • Det väsentliga drunknar ofta i överlånga textstycken som normala människor blott alltför lätt hoppar över eller åtminstone läser slarvigt.
   • Mycket av den använda terminologin är främmande även för skäligen bildade människor.
   • Alla officiella texter översätts inte ens till svenska.
   • Eftersom instruktionerna ursprungligen är (ofta disigt) formulerade på finska försvinnar lätt relevant information vid översättning av texterna som redogör för hur lagarna skall tillämpas till svenska.
   • En from, men naturligtvis helt orealistisk förhoppning vore, att instruktionerna skulle vara så skrivna att även personer med bristande skolning skulle kunna tillägna sig dem.

   Brasklapp. dessa snuttar är inte tänkta att behandla det valda ämnet fullständigt. Exaktare uppgifter kan sökas bl.a. hos vero.fi, finnlex.fi, www.edilex.fi/kila, internet och facklitteratur överhuvudtaget.

   Till innehåll