Till innehåll

Aktuell framtidsplanering

Johan Kock 10.1.2014

Kommentar. Detta är nu ingen riktigt liten snutt men kanske till innehållets del förhoppningsvis relativt kortvarig.

Problemen idag

Allt mera av livet sköts numera via elektronik.

De elektroniska lösningarna är än så länge mycket måttligt standardiserade.

Utvecklingen går så snabbt, att de förfaringssätt som man lärde sig så sent som igår, om något år kan vara hopplöst föråldrade.

Den elektronikbaserade apparatur man skaffat sig igår, är ofta inom ungefär tre år visserligen ofta ännu tekniskt helt funktionsduglig, men trots allt på grund av den snabba utvecklingen hopplöst föråldrad. Om inte tillverkaren har ordnat med krasch då garantitiden har gått ut.

Spioneriet som i olika utsträckning numera idkas av nästan alla stater, gör att allting som man släpper ut t.ex i Internet, avsiktligt eller oavsiktligt blir offentligt.

Samma gäller till exempel e-post och andra typer av datakommunikation.

Det enda som tillsvidare skyddar vanliga medborgare är att mängden av information är så stor att man inte ännu utan starka skäl orkar gräva fram allt.

Den elektroniska de facto krigföringen mellan stater och ideologier (inklusive religioner) gör att elektronisk förvaring av information typ:

 • Bokföring,
 • Datakommunikation,
 • Beskattning,
 • Historia och historiska fakta,
 • Litteratur och musik,

svårligen kan makuleras totalt. Detta gäller särskilt, men inte enbart, det som förvaras i molnen.

Även om man skulle anse att elektronisk krigföring mellan staterna är en god sak, vilket jag tar mig friheten att betvivla, är internet, e-posten och motsvarande funktioner dessutom utsatta för attacker av rena brottslingar och t.ex. religiösa fanatiker.

Beskattarens elektroniska kanaler idag.

 • Beställning av skattekort
 • Skattekontot.
  • Periodredovisning
  • EU sammandragsanmälan.
 • Årsredovisningar av t.ex. löner mm.
 • Möjlighet till betalningsplan för förfallna skatter. (Högst 8000 euro)
 • Adressförändring
 • Anmälan av förmögenhetsöverlåtelseskatt av fastighetsförmedlare.
 • Beställning av intyg på skatteskulder.
 • Register över skattenummer. Särskilt för byggnadsverksamhet.
 • Från mitten på år 2014 detaljerade uppgifter om byggnadsverksamhet.

Elektroniska skattedeklarationer minskar på behovet att sköta ärenden och erhålla tjänster av beskattaren personligen. Men att tala med en robot är ännu nuförtiden sällan uppbyggligt.

 • Sådana tillämpningar borde vara effektiv service både för dem som avger information och dem som mottar den. (Win-Win)
 • Läsning och kontroll av i förskott ifylld privat skattedeklaration och dess korrigering i nätet är (tekniskt) möjlig för alla enskilda personer. Men det är inte alla förunnat att göra sådant.
 • Risken för missförstånd och felanmälningar och "tryckfel" är stor om man stirrar på en dataskärm.


  • The moving finger writes and having writ moves on
  • Nor all thy piety and wit
  • Shall lure it back to cancel half a Line
  • Nor all thy tears wash out a Word of it
  • Omar Khayyam Rubayat c:a 1100


 • Men ändringar behövs inte i de flesta personliga deklarationer. (c:a 3,5 miljoner st.). Så säger beskattaren.

De elektroniska skattedeklarationerna hjälper till att underlätta men också framtvinga automatisering.

 • De (större och dyrare kommersiella) bokföringssystemen producerar redan nu färdigt material för olika anmälningar till beskattaren.
 • Billiga dataprogram för småföretagares bokföring är en annan sak. Har man inte råd så då får man snällt lov att fylla i nätblanketter. Typ.
  • Skattedeklaration för gårdsbruk. (www.suomi.fi)
  • Skattedeklaration för skogsbruk. (www.suomi.fi)
  • Deklaration för näringsverksamhet (Affärsidkare och yrkesutövare. (www.suomi.fi)
  • Bilaga 62 till skattedeklarationen, avskrivningar. (www.suomi.fi)
  • Dessutom bokslutsbaserade skattedeklarationer för aktiebolag, andelslag, föreningar, stiftelser etc.

Skatteförvaltningens målsättningar

Tekniska målsättningar

 • Skatteförvaltningens tjänster skall också kunna användas mobilt.
 • Informationen (data) skall vara skyddad och hemlig. Cybertryggheten blir allt viktigare.
 • De stora går i täten.
  • ICT-lösningar.
  • Färdiga dataprogram.
  • Molnservice.
 • Elektronisk kundtjänst och datakommunikation för beskattningen kommer till Finland.
 • Måhända dataspel kunde hjälpa? Det är viktigt att ha spelsinnet kvar!.
 • Tjänsterna till(!) de skattskyldiga skall bli solidare.

  Förväntningar för alla offentliga tjänster:

  • Möjlighet (för kunderna) att fungera på egna villkor. Huvudregeln skall vara att man litar på kunderna. Men samtidigt arbetar man allt ihärdigare på att kunderna skall handha alla sina ärenden enbart elektroniskt. Sånt sitter hårt åt för till exempel synskadade och gamyler.
  • Företagen och privatpersonerna sätts allt mera i centrum. Man skall inte bygga upp tjänster utgående från egna organisationens behov utan sköta servicen på kundens villkor. Vad är bättre än det?
  • Bättre användning av gemensamma data.
  • Tjänsterna får inte vara splittrade och fjärran från varandra.

Planer idag

Jag kommer kanske att i ett annat sammanhang redogöra för de planer som vår regering har för avsikt att genomföra inom 2020-talet.

 • Helt automatiserad redovisning
 • Gemensam statlig identitetskontroll för alla medborgare och organisationer.
 • Exempelvis alla betalningar via bank, kort, eller motsvarande skall fara direkt till staten (och skatteförvaltningen) för arkivering.
 • E-fakturernas varudefinitioner skall utöver eventuell lokal textinformation och produktnummer förses med standardiserade varubeteckningar.
 • Enhetliga statliga kanaler skall skapas för överförande av allt mera detaljerad information till myndigheterna.
 • Kontantbetalningar av inköp skall registeras i kassa-apparater kopplade till t.ex. skattemyndigheterna.
 • Sannolikt kommer vi snart till den tiden då våra nuvarandde skamliga "anonyma" euro-sedlarna och slantarna är ett minne blott.

Nätfakturor och moms i uppgörs och anmäls realtid.

Tanken är att nätfakturan snart skall innehålla mera uppgifter än nu.

 • Företagsidentifikation för både köpare och säljare.
 • Är det fråga om vara eller tjänst?. Varukoden avgör.
 • Momsen i euro och momsprocenten. (Kanske också i vilket fält den skall anmälas till i skattekontot). Senare hoppar uppgiften till skattekontot automatiskt.
 • Från bankens kontoutdrag följer företagen och också skatteförvaltningen upp när fakturan betalas. Detta skall ersätta försäljningsreskontran.
 • Redovisningen till beskattningen:
  • Möjlighet skall skapas för automatisk kontantredovisning av mervärdesskatt. Detta gäller åtminstone i början yrkesutövare och lantbruk med kontantbokföring.

Likaså är det meningen att alla som betalar ut löner samtidigt skall skicka löneuppgifterna elektroniskt till beskattaren och till försäkringsbolagen.

Löneräkning utan dator och nätförbindelse blir alltså förbjuden.

All detta låter rationellt och är kanske också bra på många sätt. Men statlig kontroll visade sig till exempel i hädangångna stater som Sovjetunionen och Östtyskland vara ett mycket tve-eggat arbetsredskap. Trots, för den tidens förhållanden superb statlig kontroll, medförde den mänskliga faktorn i alla fall att dessa två stater blev ordentligt efter i den ekonomiska utvecklingen.

Ett annat problem med dessa planer är att de är i huvudsak nationella.

Om vi, i vårt lilla lilla Finland och kanske Estland, pysslar med sådana "reformer" är det sannolikt att andra stater och inte minst stormaktsblocken kommer att göra detsamma. Detta kan innebära svåra anpassningsproblem till kommande internationella standarder.

Förutsättningar

Förutsättningarna för att skapa ett positivt glättigt eller obehagligt kusligt samhälle typ Orwell "1984" har säkert förbättrats tack vare den elektronikens frammarsch.

Men makten har i alla tider förblindat de makthavande. Om staten antingen direkt eller på grund av auktoritära ledare utnyttjar tekniken till att med piskan skapa medborgare, som mer eller mindre frivillgt går med på att att leva enligt en av överheten bestämd mall, då är vi på farliga vatten.

Exempelvis kan staten förbjuda oss att kommunicera med myndigheterna och andra på svenska, ett onödigt och i användningen kostsamt språk i Finland. Helt rationellt inte sant?

Vem klarar av detta?

Användningen av datorer och fickdatorer har visat sig vara svårt, och ofta till och med omöjligt för många äldre personer. Gamyler lider dessutom ofta av kroppsliga och själsliga handikapp.

Men även om detta tar litet onödigt lång tid så tar nog liemannen lyckligtvis sakteligen hand om alla i datatekniken obevandrade gamyler.

För många av som nu sysslar med bokföring, särskilt i liten skala blir det stora omvälvningar.

 • Enkla enskilda dataprogram för
  • Bokföring
  • Bokslut
  • Löneräkning
  • Reskontra
  • Lagerbokföring
  • Lönsamhetsberäkning
  Kommer knappast mera att finnas.

  I stället blir man tvungen att köpa eller på annat sätt skaffa sig av stora programleverantörer, i bästa fall modulvis. Handarbetet kommer mer eller mindre att försvinna.

 • I och med standardiseringen och nätbundenheten kommer det att bli allt svårare för bokföraren att lista ut vad verifikaten verkligen innehåller.
 • Utan att förstå vad företaget har köpt och varför inte också sålt kan man inte idag göra korrekt bokföring.

Sårbarhet

 • Om informationen ligger i molnen borde man se till den också är tillgänglig någonstans om molnen snöpligen kraschar.
 • Det är ganska så krävande att hantera flere med varandra kopplade datasystem.
 • Staten kommer att skapa en gemensam informationskanal för all tänkbar information. Men man borde inte sätta alla ägg i samma korg.
 • Datorer och datasystem kan krascha. Det mesta görs visserligen on-line men tråkigt är det i alla fall också om endast nätförbindelsen går av.
 • Händelser i omgivningen kan leda till att datorerna lokalt inte alls får kontakt med nätet.
 • Sen finns det de klassiska:
  • Naturkatastrofer
  • Krig
  • Upplopp
  • Epidemier

  som kan åtminstone tillfälligt förlama ett alltför databeroende samhälle.

 • Eller mera detaljerat ur det enskilda företagets synpunkt.

   • Elstopp.
   • Något av de nödvändiga datanäten kraschar.
   • Virus eller skadeprogram.
   • Den enda personen som behärskar systemet kan insjukna eller annars försvinna.
   • Dataleverantören avslutar sin verksamhet.
   • Det egna företagets pengar räcker inte till för att betala dataleverantören.
 • Så länge man kunde arbeta med lokala dataprogram, räknemaskiner och till och med penna och papper var administrationen inte så fasligt sårbar.
 • Jag förstår väl att ett fungerande och användarvänligt universellt datasystem kan kännas som en positiv lösning på dagens problem.

  Man borde också fundera på vad som händer om molnen brinner upp eller de nödvändiga apparaterna och programmen av en eller annan orsak kraschar.

  Redan idag är datorernas krav på punktlighet och sanktionerna mot tidsmässiga försummelser ett problematiskt faktum.

  I stället för att anpassa datasystemen till de skröpliga människorna försöker man tvinga människorna (alla levande, sjuka, galna och till och med döda) att fungera tillsammans med osmidiga datorer.

  Redan idag måste man utgå ifrån att en sådan som planerad jättelik statlig databank kommer att penetreras av mer eller mindre lagliga spionorganisationer och brottslingar och terrorister.

  För en kommande diktator vore en sådan databas guld värd.

  Kompletterad med offentligheten av bilresor och inköp av resebiljetter i realtid vore övervakningen av medborgarnas liv rätt så fullständig.

  Begreppet personlig integritet skulle gå till historien

  Brasklapp. Dessa snuttar är inte tänkta att behandla det valda ämnet fullständigt. Exaktare uppgifter kan sökas bl.a. hos vero.fi, finnlex.fi, www.edilex.fi/kila, internet och facklitteratur överhuvudtaget.

  Brasklapp. dessa snuttar är inte tänkta att behandla det valda ämnet fullständigt. Exaktare uppgifter kan sökas bl.a. hos vero.fi, finnlex.fi, www.edilex.fi/kila, internet och facklitteratur överhuvudtaget.

  Till innehåll