6. FÖRSKOTTSUPPBÖRDSREGISTRET MM.

Skriven 11.10.2013 av Johan Kock

Till innehåll

Texten baserar sig i hög grad på beskattarens egna anvisningar

Några olika slag av ersättningar

 • Lön
 • Bruksersättning.
 • Arbetsersättning.
 • Ersättning på grund av upphovsmannarätt.
 • Arvode betalt av privat person under 1.500 euro.
 • Verksamhet av hobbynatur.
 • Tillfällig arbetsersättning under 20 euro.
 • Det lättaste sättet att kontrollera om någon är registrerad i förskottsuppbördsregistret är att söka efter registreringen i FODS-servicetjänst (YTJ) som finns fritt tillgänglig på nätet.

  Huvudregel

  Om en fysisk person eller t.ex. ett företag eller en förening säljer en tjänst eller gör ett arbete eller gör en tjänst skall förskottsinnehållning göras om personen eller organisationen inte är registrerad i förskottsinnehållningsregistret.

  För en oregistrerad privatperson betyder detta att det i allmänhet, att när det gäller sådan försäljning är fråga om lön.

  Förskottsinnehållningen kan ske på basen av skattekort. Om skattekort inte ges är förskottsinnehållningen 60 %

  Bruksersättning kallas ersättning för upphovsmannarätt. Om upphovsmannarätten har erhållits via arv eller mot vederlag är det fråga om kapitalinkomst.

  Annars motsvarar bruksersättningen lön utan socialskyddsavgift om inte den som erhåller bruksersättningen är registrerad i förskottsuppbördsregistret.

  Ersättning för uppdrag eller tjänst som inte baserar sig arbetsförhållande kallas arbetsersättning.

  För arbetsersättning till t.ex. aktiebolag, väglag, eller samfund som inte är registrerat i förskottuppbördsregistret är innehållningen 13 %. I detta fall betalas inte socialskyddsavgift.

  En privat person eller ett hushåll behöver inte betala förskottsinnehållning eller socialskyddsavgift om arvodet understiger 1.500 euro. Årsanmälan skall i alla fall göras.

  För tillfällig arbetsersättning under 20 euro behöver inte förskottsinnehållning göras eller socialskyddsavgit betalas.

  Inkomster från verksamhet av hobbynatur beskattas i allmänhet inte. Utgifterna får i så fall inte heller avdras.

  Det finns skäl i alla fall skäl att föra separata anteckningar över utgifter och inkomster.

  Varuförsäljning och uthyrning av utrymmen förutsätter inte registrering i förskottsuppbördsregistret.

  Även momsskyldiga företag kan vara oregistrerade eller råka ut för uteslutning ur förskottsuppbördsregistret. Till den del dessa företag idkar ren varuförsäljning går denna då med enkel moms.

  Om försäljaren inte är registrerad i förskottsuppbördsregistret och det är fråga om varuförsäljning i vilken också ingår försäljarens arbete måste försäljningen delas upp i material och arbete. Det är inte säkert att beskattaren godkänner försäljarens uppdelning.

  UTESLUTNING UR FÖRSKOTTSUPPBÖRDSREGISTRET

  Den som väsentligen försummar bokförings- eller anmälningsplikten eller annars försummar sina förpliktelser gentemot beskattningen kan vägras registrering eller tas bort från förskottsuppbördsregistret. Förpliktelse innefattar väsentliga förseningar eller underlåtelser av betalningarna.

  Om man alltså väsentligt försummar att betala sina skatter, är detta ett skäl till att ens företag kan bli avregistrerat från förskottsuppbördsregistret.

  I sådana fall kan man försöka överenskomma med beskattaren om ett betalningsschema (betalningsavtal) men om man inte därefter klarar av sina betalningar enligt överenskommen tidtabell blir man utesluten ur registret.

  Också personer med tidigare försummelser som ingår i ledningen för aktiebolag kan förorsaka att bolaget utesluts ur förskottsuppbördsregistret.

  ANMÄLNINGAR

  Huvudregeln är att både anmälan till skattekontot och årsanmälan skall göras för alla väsentliga löner och motsvarande betalningar.

  Åtminstone om förskottsinnehållning gjorts eller om socialskyddsavgift har betalats skall dessutom anmälan göras månadsvis till skattekontot.

  Brasklapp. Dessa snuttar är inte tänkta att behandla det valda ämnet fullständigt. Exaktare uppgifter kan sökas bl.a. hos vero.fi, finnlex.fi, www.edilex.fi/kila, internet och facklitteratur överhuvudtaget.

  Till innehåll