skattebjörn
Triangulering i EU-handeln
Johan Kock 15.2.2010 Uppdaterad 5.7.2010

Tillbaka till artikellistan


Trepartshandel = Triangulering = Kolmikantamyynti = Triangulation

Triangulering förekommer utom i EU, även i geometri och lantmäteri men, dessa aspekt behandlas inte här.

Begreppet triangulering (trepartshandel) då det gäller mervärdesskatt har skapats för EU:s interna handel för att minska behovet för företag att registrera sig som momsskyldiga i andra EU-länder.

För triangulering förutsätts att det finns precis tre parter i olika EU länder, säljare, köpare och leverantör. Sen blir det komplicerat.

 • En Säljare (S) (Den första köparen, som köper varan av Leverantören), som sedan av Leverantören skickas direkt till den slutliga köparen.
 • En slutlig Köpare (K)som till slut får varan.(Den andra köparen).
 • En Leverantör (L) som fakturerar Säljaren och skickar varan direkt till den slutliga köparen.

 1. Säljaren fakturerar alltså Köparen
 2. Leverantören levererar varan direkt till Köparen
 3. Leverantören fakturerar Säljaren och inte den slutliga Köparen
 4. På Säljarens faktura(räkning) till Köparen skriver man att det är fråga om triangulering.
 5. Alla tre parter i trianguleringen skall vara momsregistrerade i olika EU land.
 6. Triangulering gäller inte heller försäljning till konsumenter som enligt definitionen inte är momsregistrerade.
 7. Trianguleringen gäller inte tjänster.
 8. Om det finns flere mellanhänder kan man inte använda triangulering
 9. Om en av parterna är utanför EU kan triangulering inte tillämpas


Till exempel såkallad fyrpartshandel med flere mellanhänder godkänns inte heller som triangulering.

Sammandragsrapporten

Exempel:


En momsbelagd kund i Sverige köper en vara av ett finskt momsbelagt företag. Det finska företaget köper varan av en tysk leverantör som skickar varan direkt till kunden i Sverige.

Leverantören meddelar försäljningen i periodrapporten, fält 311 Försäljning till EU-land och på motsvarande sätt i sammandragsdeklarationen.

Säljaren, som levererar varan via leverantören, meddelar försäljningen till Köparen i sammandragsdeklarationen med koden 3 (Triangulering).

(Kooden för sålda tjänster är förresten 4, medan sålda varor går med blanco i kodfältet).

Den slutliga köparen som får varan direkt av leverantören meddelar i perioddeklarationen köpet som inköp från EU, (fält 313). Skatten anmäls i fältet 305, skatt på EU-inköp. Om inköpet är avdragbart i momsen meddelas det avdragna beloppet i fält 307 avdragbara inköp.

Sammandragsrapport behöver inte skickas blanco om det inte finns transaktioner att deklarera.

Fri översättning av skattestyrelsens instruktion:

Anvisning Dnr 1731/40/2003, 30.6.2003

I fråga om EU-handelns trepartshandel skriver den första försäljaren i sin räkning på normalt sätt:

 • Sitt eget mervärdesskattenummer
 • Köparens mervärdesskattenummer
 • Samt att det är fråga om EU-försäljning.

Den första köparen eller den andra säljaren skall i sin räkning anteckna:

 • Sitt eget mervärdesskattenummer
 • Den andra (slutliga) köparens (den som slutligen får varan) mervärdesskattenummer
 • Samt nämna om att det är fråga om triangulering (Trepartshandel, Kolmikantakauppa, Triangulation)
I detta fall är den andra köparen (som faktiskt har fått varan) skattskyldig för (den första köparens) försäljning.

(Momslagen 2a § "Skattskyldig för ett sådant gemenskapsinternt varuförvärv som nämns i 1 § 1 mom. 3 punkten är den som gjort förvärvet."!)

Tillbaka till artikellistan