skattebjörn
Beskattning 2010 och några prejudikat
Johan Kock 21.12.2009

Tillbaka till artikellistan


Socialskyddsavgiften 2010

Socialskyddsavgiften är år 2010 2,27 % för alla arbetsgivare. Kopplingen mellan för stora avskrivningar och socialskyddsavgiften försvinner. Även arbetsgivare med stora avskrivningar betalar år 2010 endast 2,27 % i socialskyddsavgift.

Procenter för mervärdesskatt år 2009 - 10

1.10.2009 - 30.6.2010

  • 22 % Normal procent
  • 12 % Livsmedel och foder. Men inte ännu matservering.
  • 8 % Som förut.

  • Omsättning enligt 0-skattesats

Efter den 30.6.2010 har man planerat att motsvarande procenter blir:

  • 23 % normal procent
  • 13 % Livsmedel och foder. Men i detta skede även matservering.
  • 9 % Som förut.
  • 0 % Som förut. Se föregående lista.
  • Icke skattepliktigt. Se föregående lista.

Det ryktas om att det slutliga målet är att höja den normala momsprocenten till EU:s maximum 25 % och de övriga procenterna därefter. Programmeringsföretagen får jäktiga men penningstinna dagar. De meddelas i periodrapporten på samma ställe där de ursprungliga 8 %, 12 % och 22 % har meddelats. Dessa fält kan alltså innehålla moms enligt flera procenter.

Kapitalinkomsten för företagare kan på begäran 2010 beskattas som förvärvsinkomst.

Fritidsbostad som ägs av företag. HFD 13.9.2008 1881

En fritidsbostad i Lappland var uthyrd till utomstående 21 veckor. Den skattskyldige sade sig ha använt den i privatbruk en vecka under samma år. HFD ansåg att eftersom bostaden stod till disposition för privatbruk, hela den tid den var outhyrd så var det privata bruket 31 veckor och inte en vecka.

Eftersom företagets enda ägare fritt kunde bestämma om fritidsbostadens användning hela den tid den var outhyrd oberoende av om han använde den eller inte var den i privatbruk hela denna tid..

Samma gäller säkert till exempel fritidsbåtar som kanske delvis används i representationssyfte.

Det är alltså numera allt annat än fördelaktigt att företagen innehar fritidsbostäder eller fritidsbåtar. Detta leder lätt till förtäckt dividend eller andra obehagliga följder.

Parkering och förvaring av fordon

HFD 2009:46. Man fick dra av moms för parkeringsplatser som hyrdes ut mot månadsavgift till hyresgäster och deras arbetstagare. Omvänt måste alltså uthyrningen av sådana parkeringsplatser vara momsbelagd.

HFD 2009:74 På motsvarande sätt fick man dra av momsen på utgifter som hänförde sig till vinterförvaring och dockning av farkoster. Skattestyrelsens anvisning konstaterar att förvaring av båtar motorcyklar och motorslädar är momsbelagd verksamhet från och med år 2010. Samma gäller dessutom förtöjningsplatserr för båtar. Detta kan medföra att många båtklubbar av konkurrensskäl kan bli momsskyldiga för både båtplatser och vinterförvaring av båtar.

Om uthyrning av båtplats eller vinterförvaring skulle vara en beståndsdel av normal moms-fri uthyrning av en fastighet är momsbehandlingen ännu oklar. Samma gäller av husbolag till de i huset boende uthyrda parkeringsplatserna.

Uthyrning av läkare. HFD 29.4.2009:1043

Läkare från några specialläkarbolag sålde olika tjänster av hälsovårds- och sjukvårdsnatur till den offentliga hälsovården. Hälsovårdsenheterna debiterade sedan patienterna. Läkarna arbetade i uppdragsgivarens utrymmen och fick till gång till uppdragsgivarens data mm. Eftersom detta syftade till att överlämna de i bolagen arbetande personernas arbetsprestationer till beställaren, eller í detta fall den offentliga hälsovården, var det fråga om uthyrning av arbetskraft och inte hälsovårdstjänster.

Tillbaka till artikellistan