skattebjörn

Kort om skattekontot

Johan Kock den 18.11.2009. Uppdaterat 24.11.2009

Tillbaka till artikellistan


Alla skattskyldiga tilldelas en egen referens som leder till att inbetalningen påförs rätt skattekonto. Detta gäller även enskilda personer som betalar löner.

Skattekontot arbetar enligt kalenderår, oberoende av den skattskyldiges redovisningsperiod.

Beskattaren använder pengarna på skattekontot i följande ordning:

 • Förskottsinnehållning.
 • Socialskyddsavgift.
 • Mervärdesskatt.
 • Källskatt.
 • Lotteriskatt.

Överskott på skattekonto, t.ex.. på grund av momsöverskott skickas i allmänhet utan särskild ansökan till den skattskyldige. Indrivning av skatteskulder går naturligtvis före återbäring till den skattskyldige.

Små skattskyldiga företag har givits förlängda anmälningstider.

 • Om omsättningen är under 50.000 euro anmäls och betalas moms, arbetsgivaravgifter och källskatt per kvartal.

 • Om omsättningen är under 25.000 euro anmäls momsen 28.2 följande år, medan arbetsgivaravgifterna anmäls och betalas kvartalsvis.

 • Skattskyldiga med skatteproblem kan åläggas att göra anmälningar och betalningar månadsvis.

 • För föreningar räknar man med enbart med den skattbara omsättningen.

 • Även den skattskyldige kan begära kortare betalnings- och redovisningsperioder.

Problem. Hur skall man kunna samla ihop pengar på 4 månaders eller ett års sikt? Hur skall man komma ihåg att samla ihop verifikatmaterialet under så långa tidsperioder?

I motsats till Sverige som har haft skattekonto i flera år ingår ännu inte i skattekontot:

 • Inkomstbeskattning
 • Förskottsbeskattning
 • Fastighetsskatt
 • Skatt på arv och gåva
 • Skogsvårdsavgift
 • Skatter under indrivning

Men oroa er inte. Det kommer, det kommer.

Skattekontots sanktioner och räntor på årsnivå.

 • Försening av hela anmälningen 20 % (minst 5 euro per skatteslag) oavdragbart i beskattningen. Om företagaren en olycklig dag hamnar på sjukhus så smäller inte endast sjukdomen utan också beskattningen.

 • Även försening/uteblivade av noll-rapporter bestraffas om inte anmälan i tid har gjorts om avbrott i verksamheten. Sanktionen är 5 euro per skatteslag.

 • Problem: Hur vet man om en pappersanmälan har tappats bort i posten? Det framgår från skattekontots kontoutdrag, genom att beskattaren låter bli att erkänna mottagandet av anmälningen. Om anmälan på grund av hur tvingande skäl som helst, inte har registrerats inom stadgad tid hos beskattaren kan i det långa loppet det absoluta sanktionsbeloppet bli stort.

 • Den del av anmälan om ändring som överskrider den ursprungliga anmälningen belönas likaså 20 % årlig ränta

  .
 • För försening av betalningar är räntan 2010 sannolikt endast 7 % som naturligtvis är oavdragbar i beskattningen. Att bryta mot anmälningsplikten straffas alltså mycket hårdare än betalningsoförmågan eller fattigdomen.

  .

 • För överskott på skattekontot betalas minst 0,5 % skattefri ränta

Anmälningar

Elektronisk anmälan får ges av den som har fått ett starkt befullmäktigande av den skattskyldige. Detta kan skötas av den skattskyldige själv eller hans ombud. (Bokföringsbyrå, jurist. disponentbyrå mm.)

Anmälan som görs på papper och postas eller personligen förs till beskattaren skall undertecknas av den skattskyldige. Om det är fråga om en pappersanmälan förutsätter detta att den skattskyldige är kapabel att fullgöra underteckningen. Klart är inte hurudan fullmakt som duger om undertecknandet inte lyckas. Det händer faktiskt, även om sällan, att till och med vi seglivade företagare ibland är så inkapaciterade, att vi inte själv kan underteckna våra anmälningar till beskattaren. Fullmakt borde i sådana fall räcka.


Månadsanmälan skickas in enligt följande tidtabell:

 • Pappersanmälan så att den skall vara framme hos beskattaren den 7 varje månad. Tidigare räckte det att en pappersanmälan hade postats senast förfallodagen. Med beaktande av att staten i egenskap av posten eller Itella numera inte är så pålitlig som förr i tiden, är det nog säkrast att personligen lämna in pappersanmälan personligen till närmaste beskattare. I utmarkerna kan detta betyda en lång resa. Kanske ändå billigare än att skaffa en WIN 7 dator med bredband?
 • För elektronisk anmälan räcker det att den är avsänd senast den 12 varje månad.

Rättelser till anmälningar och dokumentation

Även om det inte är formellt tillåtet kan man enligt min åsikt rätta oväsentliga fel i följande periodrapport. Detta gäller i synnerhet dem som rapporterar per månad.

Jag är dessutom benägen att tro att man kan rätta även väsentliga fel till den skattskyldiges nackdel i följande periodrapport. Väsentliga fel som leder till högre skatt borde inte rättas på detta sätt.

En rapportering som innehåller bokslutsdagen eller skiftet av kalenderår skall i alla fall rättas med korrigeringar som gäller den ursprungliga perioden.

Om man vill vara riktigt säker bör man nog rätta alla väsentliga fel för den period de gäller. Om en skattegranskare hittar för många fel i rapporteringen kan han ifrågasätta bokföringens allmänna pålitlighet.

Om den skattskyldige av en eller annan orsak har lämnat en period helt och hållet oanmäld och beskattaren har uppskattat denna periods skatter kan man rätta försummelsen med en retroaktiv anmälan för perioden. Sådant kan hända om en liten företagare råkar ut för allvarlig sjukdom eller dör.

Eventuella fel i rapporteringen rättas på samma blankett som den ursprungliga anmälan. Man skickar alltså inte en ny ersättande blankett. På den nya versionen av den gamla blanketten skriver man endast in skillnaderna mot den ursprungliga blanketten.

Detta att räkna ut skillnader i stället för att ge en fullständig ny rapport ökar risken för fel och ger mera knepigt arbete. Avstämning mot bokföringen blir svår då man aritmetiskt först måste räkna ut vad man efter kanske flere rättelser faktiskt har anmält.

Anmälningsblanketten saknar kod för att visa om det är fråga om ursprunglig blankett eller rättelse. Om man för säkerhets skull skickar samma blankett två gånger efter varandra blir man alltså beskattad dubbelt. Samma sak kan gälla t.ex. då man byter bokföringsbyrå.

Jag har påtalat detta och föreslagit att månadsanmälningsblanketten skulle förses med kod som visar om den är en ursprunglig anmälan eller rättelse. Om det sedan kommer flere ursprungliga anmälningar för samma period kunde och borde beskattaren reagera på detta och kontakta den skattskyldiga.

Det är uppenbart att det nya systemet med ny praxis för rättelser och samma blankett för både anmälan och rättelser kommer att leda till praktiska problem

Om rättelserna leder till minskad skatt blir det inga straffpåföljder.

Kom ihåg att skriva ut och spara allt material som har skickats till beskattaren. Åtminstone skall man göra detta om man inte har ett synnerligen pålitligt elektroniskt arkiveringssystem.

I princip bör nog beskattaren kunna reproducera den rapportering som har skickats till dem. I praktiken skulle jag inte råda någon att lita på beskattaren i detta hänseende. Egna kopior av rapporteringen kan i vissa situationer vara bokstavligen guld värda.

Tillbaka till artikellistan