skattebjörnKommission och provision

Skriven av Johan Kock 19.1.2011

Definitioner:

I denna artikel kallar vi den riktiga säljaren, för vars räkning förmedlingsprovisionen betalas, för S och den riktiga eller slutliga köparen för K. Den som får provisionen eller kommissionen, oftast en agent, kallas för A.

Provision

Provision är en ersättning som betalas då t.ex. ett företag A (ofta en agent) säljer ett annat företags S varor eller tjänster. Den som betalar provisionen fakturerar kunden K direkt. Det förekommer i själva verket både försäljnings- och inköpsprovision. Provisionen betalas åt försäljaren/förmedlaren A, förhoppningsvis enligt skriftligt avtal. Om avtal saknas blir det lätt grälmellan de inblandade.

Exempel: A skaffar S en kund åt S. S säljer själv varan eller tjänsten till den av A anskaffade kunden K i eget namn. A får provision, oftast en viss procent på försäljningen.

Kommission

Kommissionsförsäljning definieras så att "agenten" A säljer direkt till kunden i K i eget namn och oftast med egen faktura i kommissionärens namn. Även i detta fall är det skäl att göra upp skriftligt avtal om prissättning och kostnader för eventuell uppbevaring av varor.

Exempel: Agenten A säljer i eget namn och oftast med egen faktura, en vara som ägs av S till kunden K. Kunden K behöver aldrig veta, att varans ursprungliga verkliga ägare i själva verket var S.

Not: Ordet kommission har något att göra med att någon (A) har fått till uppdrag av någon annan (S) att göra något. T.ex. EU-kommissionen har av EU fått till uppdrag att sköta vissa åligganden.

Kommissionär (i Sverige även kallad mellanman.)

Den som erhåller kommissionen

Kommittent

Det företag eller den person för vars räkning en kommissionär köper eller säljer varor respektive tjänster.
 
Momsbehandling

Både provisioner och kommissioner är förmedlingstjänster. Om både den som betalar provisionen och den som erhåller provisionen/kommissionen är registrerade som finska företag betalas finsk mervärdesskatt för vardera. Detta gäller även Åland. Momsen förblir i detta fall inhemsk oberoende av on kommissionären säljer varan till EU eller exporterar den momsfritt. De företag som säljer förmedlingstjänster, till privata personer betalar moms för dessa arvoden.

En förmedlingstjänst mellan företag beskattas i EU enligt huvudregeln i det land där tjänsten tas emot. Om ett finskt företag debiterar förmedlingsprovision av ett företag i Danmark faktureras arvodet utan moms från Finland och i Danmark betalas omvänd moms på arvodet.

 • Då det är fråga om provision betalas momsen då rättigheten till provisionen uppkommer.

  Oftast uppkommer rättigheten då köpet är uppgjort eller då den slutliga kunden K har betalat varan till leverantören S.

 • När det är fråga om kommission blir det mera komplicerat. Då blir det många momsbetalningar.

  • Momsen betalas då av säljaren, på basen av hela den momsfria försäljningen, inte nettot mellan försäljningen och kommisionen, i det ögonblick då den ursprungliga säljaren överlåter varan eller tjänsten till kommissionären, det vill säga det företag A som "säljer" varan i eget namn till kunden K. Detta kallas att varan övergår till A:s kommissionslager. Denna teoretiska överföring till kommissionslagret har ingenting att göra med varans fysiska belägenhet. Kommissionären kan fysiskt ha hand om kommissionsvaror i sina utrymmen i åratal utan att detta leder till momsbetalningar. Likaså kan det lätt hända att kommissionären aldrig fysiskt får något tillfälle att ens kasta en blick på varan. Kommissionen är alltså en separat tjänst som säljaren S köper av kommissionären A, inte en korrektionspost av försäljningen.
  • Tjänster, som likaså kan säljas på kommission, har naturligtvis ingen fysisk uppbevaringsplats.

  • Rätten till kommission uppstår först i det ögonblick då kommissionären A har sålt varan eller tjänsten till kunden K i sitt eget namn. I detta ögonblick uppstår skyldigheten för den "riktiga" försäljaren att betala moms för hela kommissionsförsäljningen.

  • Denna moms är sedan genast avdragbar för kommissionären såsom normal moms för inköp.
  • När kommissionären A säljer till kunden K eller skriver faktura till kunden, betalar han då i sin tur normal moms för denna sin försäljning. Momsen på "inköpet" av kommissionslagret för komissionsförsäljningen och momsen på på kommissionsförsäljningen till den slutliga kunden tar ofta ut varandra.
  • Kommissionären betalar sedan normal moms på sin kommission. Momsen på kommissionen är avdragbar för kommittenten S.

  Kort sagt fungerar kommissionsförsäljningen så här:

  • Kommittenten eller den för vars räkning försäljningen sker skickar komissionsräkning med moms till kommissionären.

  • Kommissionären säljer varan eller tjänsten till den slutliga kunden, vid behov inklusive moms.

  • Om den slutliga köparen är utländsk gäller för kommissionären normala regler för EU-försäljning respektive export till utlandet.

  • Om det är fråga om inköpskommission och säljaren är utländsk, gäller på motsvarande sätt sätt reglerna för inköp från EU respektive import av varor utanför EU.

  • Kommissionären debiterar kommittenten för kommissionen.

Beskattningsproblem

Beskattningsproblemen blir i allmänhet aktuella när den som skall få provision respektive kommission erhåller informationen om köpet/försäljningen månadtals efter det att varan är såld respektive köpt. Särskilt problematiskt blir det lätt, om man har med utländska huvudmän att göra.

Fel i periodiseringen av förmedlingstjänster kan teoretiskt sett medföra skattetillägg beträffande momsen.

I fråga om direkt beskattning kan försenade uppgifter om förmedlingsarvoden leda till att omsättningen i bokslutet blir felaktig.

Ett ytterligare problem i detta sammanhang är internprissättningen. I synnerhet vid utrikeshandel kan beskattningen av närstående företag rättas av vår beskattare. Gängse värde och pris är ofta mycket svårt att definiera på ett sätt som både beskattaren och den skattskyldiga kan godkänna.

Om informationen från huvudmannen kommer in väsentligt försenad efter leveransen, skall dokumentation om detta absolut bifogas bokföringen.

Momsen för EU-försäljningen av tjänster hänförs i regel till den månad då tjänsten utförs, om inte tjänsten sker kontinuerligt. (T.ex.hyra). Om vederlaget eller en del av det (betalningen) flyter in innan tjänsten utförs, uppkommer skyldigheten att betala moms vid den tidpunkt då förskottsbetalningen flyter in. (Citat)

http://www.vero.fi/default.asp?language=SWE&domain=VERO_MAIN&path=5,40,87&article=580&

Vad man kan och skall göra om till exempel huvudmannen inte redovisar månadsvis för den försäljning som berättigar till provision är oklart. Knappast kan man kalla på utmätningsman, allra minst om huvudmannen finns utanför Finland. Huvudmannens redovisning kan i praktiken t.ex. ske årsvis, eller kvartalsvis eller i värsta fall helt försummas.

Det känns på något sätt konstigt, om den som har gjort ett annat företag en tjänst skulle blir bestraffad för att hans huvudman försummar sin redovisningsplikt. Osäkert är i detta fall om det räcker att man kan påvisa att redovisningen skett på basen av huvudmannens redovisningsdatum.

Om man är det minsta osäker på hur beskattningen borde ske , vare sig det gäller moms eller direkt företagsbeskattning, borde man alltid begära skriftlig instruktion eller förhandsbesked av beskattaren.


Behandling i bokföringen och bokslutet

Så länge varan är osåld hör den till kommittentens, det vill säga det till kommission givande företagets S lager. Detta lager bör inventeras åtminstone per bokslutsdagen.

Om varan är osåld och fysiskt finns hos kommissionären, inventeras den alltså där och ingår i bokslutet som en skild grupp i kommittentens (nyttighetens ägares) lager.

Kommittentens omsättning i bokslutet består av överföringarna till kommissionslagret. Detta under förutsättning att kommissionären senast bokslutsdagen har sålt och/eller levererat varan.

Kommissionärens omsättning består enbart av kommissionen.

Om kommissionsförsäljningen sker regelbundet, är det skäl att parterna kommer överens om förenklade standardrutiner.

Tillbaka till artikellistan