skattebjörn

Fullmakter för legobokförare för elektronisk kommunikation

Johan Kock 17.11.2009. Uppdaterad 15.1.2010

Dessa fullmakter kommer under år 2010 att ersätta eller komplettera Tyvi och Katso fullmakter.

Ordlista (Mest från skattestyrelsen)

 • Aktiverande av fullmakt. (Valtuutuksen voimaantulo). Fullmakten träder i praktiken i kraft först när den har godkänts av fullmaktens givare, den som erhållit fullmakten, skattemyndigheterna och tjänsteleverantören.

 • Auktorisering (Valtuutus.) Rätten att utföra handlingar i en annan organisations (eller persons)namn. En sådan auktorisering förutsätter att ett avtal finns mellan organisationen och dess auktoriserade representant.(T.ex. bokföringsbyrå.) Representanten sköter de av organisationens ärenden som framgår av avtalet. Man skall meddela myndigheten (beskattaren) om avtalet och dess innehåll. Ordet auktorisering har ingenting att göra med auktorisering av bokförare eller revisorer. Auktorisering kan vara på viss tid eller tillsvidare.

 • Autenticering. (Tunnistaminen).Identifierande. Ett förfarande som garanterar att den som skickar rapporter har juridisk rätt till detta.

 • Behörigheter (Toimintaoikeus, rooli.)kallas de rättigheter som den elektroniska tjänstens användare har fått och som har blivit godkända av alla berörda parter. Enligt beskattaren definieras behörigheten av leverantören av elektroniska tjänster.

 • Firmateckningsrätt. (Nimenkirjoitusoikeus.) Den som (i första hand enligt handelsregistret) har rätt att teckna firman.

 • Fullmakt för elektronisk kommunikation. (Sähköisen asioinnin valtakirja.). Ersätter inte Katso för elektronisk kommunikation. Men man kan lägga till Katso fullmakter till en fullmakt för elektronisk kommunikation.

 • Huvudanvändare. (Pääkäyttäjä.) Den som vid behov fördelar roller till personalen hos det företag som fungerar som ombud.

 • Huvudman. (Päämies.) Den som ger auktoriseringen till ombudsföretaget.

 • Huvudmannens representant. (Päämiehen edustaja.) Den person med firmateckningsrätt som i detta sammanhang representerar huvudmannen.

 • Katso Nyare typ av befullmäktigande för elektronisk kommunikation. Katso koden är personlig och knuten till någon organisation. Katso fungerar i praktiken med användarnamn samt ett fast och ett engångs lösenord. I synnerhet beskattaren och Folkpensionsanstalten.

 • Lösenord(Salasana). När man skriver in sig i ett skyddat område i internet använder man lösenord för att identifiera sig (Autenticering) och visa att man har rätt (Behörighet) att komma in på sidan/området.

  • Användarnamn (käyttäjätunnus). Ges ofta men inte alltid i klartext. Är oftast mer eller mindre permanent.
  • Fast lösenord(Kiinteä salasana). Ett lösenord som används tills det blir utbytt. Typiskt sådant är bankvärldens Patu.
  • Engångs lösenord. Kertakäyttösalasana. Oftast ett fyrsiffrigt tal som finns på en lista som makuleras, eller ibland inte makuleras, allteftersom det används. Används även vid bankbetalningar. Listan skall sparas på ett tryggt ställe.

 • Ombud. (Asianhoitaja.) Den organisation (T.ex.. bokföringsbyrå) som för huvudmannens räkning sköter de uppdrag som man har avtalat om.

 • Ombudets representant. (Asianhoitajan edustaja).

 • Roll (Rooli.)

  Roller inom det befullmäktigade företaget.

  • Huvudanvändare (Pääkäyttäjä.) Får dela ut roller åt andra.

  • Parallellhuvudanvändare. (Rinnakkaispääkäyttäjä.) Har samma rättigheter som huvudanvändaren.

  • Arbetstagare. (Työntekijä.)

  • Fullständig Katso. (Katso kaikki.) Har motsvarande roller som huvudanvändaren, men kan inte dela ut någon nya roller åt andra.

  Roller inom beskattningen.

  • Mervärdesbeskattningen. Sköter all rapportering inom mervärdesbeskattningen.

  • Innehavaren av rollen har att att skicka alla periodrapporter. (Kausiveroilmoittaja.)

  • Palkka.fi. Ger rätt att använda beskattarens löneräkningsystem för små företag.

  • Utomstående organisation som sköter skattekontot. (Tilinhoitajayhteisö.)Denna roll ges åt den organisation som sköter skattekontot. Rollen kan innehas av yrkesutövare och personbolag.

  • Representant för bokföringsbyrå. (Tilitoimistoedustaja.) Ansökan om status som ombud för andra företag förutsätter: (Lätt modifierat citat från www.vero.fi.)

   • Avtal mellan det representerade företaget och bokföringsbyrån finns.
   • organisationen är medlem i Ekonomiadministrationsförbundet (Taloushallintoliitto) eller Disponentförbundet eller att
   • organisationen har varit verksam minst två år och man kan anse att en del av företagets bransch är, att fungera som professionellt ombud för andra företag eller
   • det är fråga om en koncerns interna ekonomiska förvaltning.
  • Anmälare av inkomstskattedeklaration. (Tuloveroilmoittaja.)

  • Årsanmälare. (Vuosi-ilmoittaminen.)

  • Anmälare av alla skatteärenden. (Vero kaikki.)

 • Ytterligare finns möjligheter till olika roller då man skickar anmälningar till Folkpensionsanstalten, FinnVera, Pensionskyddscentralen mm.


 • Tjänsteleverantören (Sähköinen asiointipalvelu.) Den organisation som står för den tekniska elektroniska överföringen av rapporter mm.

 • Tyvi Äldre befullmäktiganden som har givit rätt till att skicka rapporter till bl.a.. beskattaren. Tyvi systemet kunde fås bl.a. av Sonera.

 • Uppdragsavtal.(Toimeksiantosopimus.) För bokföringsbyråer. Ett detaljerat skriftligt avtal mellan byrån och dess kund. I detta avtal ingår vad bokföringsbyrån skall göra och vad den bokföringsskyldige själv skall göra på egen hand. Där definieras också ansvarsfördelningen mellan byrå och kund.

 • Hur man söker fullmakt för elektronisk kommunikation.

  Tyvi och Katso fungerar inte mera som förut år 2010 och särskilt efter 30.6.2010. För att fortsätta som ombud för sina kunder måste bokföringsbyrån skaffa sig en starkare fullmakt.

  För att en bokföringsbyrå skall kunna få en starkare fullmakt än de nuvarande (Tyvi, Katso) skall bokföringsbyrån eller motsvarande meddela beskattaren:

  • Företagets namn
  • FO-nummer
  • Namnet på den person i företaget som på basen av sin rätt att teckna den skattskyldiges företag skall ge byrån fullmakten,.
  • Dennes personsignum eller personnummer
  • Företagets adressuppgifter
  • Företagets e-post adress.

  Dessa uppgifter antecknas i en Excelfil som skickas till beskattaren. Det är bokföringsbyråns kundföretag som med det snaraste skall bekräfta fullmakten.

  Fullmakten av kunden kan ges:

  • Genom att fullmaktsgivaren identifierar sig med fullmaktsgivarens egna personliga engångsbankkoder
  • Genom att fullmaktsgivaren personligen identifierar sig hos skattemyndigheterna.

  Dessa ansökningar kunde enligt tidigare uppgifter lämnas in från och med den 26.11.2009. Uppenbarligen är också skattemyndigheterna i blåsten, eftersom den tidigaste inlämningsdagen har skjutits på till 15.12.2009.

  Teknik

  Innan rapporter skickas är det skäl att granska dem. Granskningen kan ske hos www.ilmoitin.fi. Granskningen omfattar endast att rapporten är formellt riktig. Vill man avsända rapporterna måste man använda fullmakt. Man kan granska och rätta rapporter som finns någonstans i företagets interna databehandling.

  I normal användning använder man användarnamn och engångskoder för att identifiera sig (autenticering).

  Anmälningarna ingår ofta som en integrerad del av bokföringsprogrammen.

  FULLMAKT DÅ DEKLARATIONEN GÖRS PÅ PAPPERSBLANKETT

  Även periodanmälningar som skickas in på pappersblankett skall undertecknas år 2010.

  Det är dessutom att observera att periodanmälningarna skall vara framme hos skattemyndigheterna inom 7 dagar från månadens slut. Tidigare räckte det att inte elektroniska anmälningar var postade senast förfallodagen.

  Periodanmälningarna på pappersblankett undertecknas i första hand av den skattskyldige själv.

  Den skattskyldige kan i alla fall ge en fullmakt åt någon annan som då undertecknar deklarationen.

  Även i andra fall kan det uppstå situationer då den skattskyldige själv inte ens har rätt att själv underteckna deklarationer. I så fall kan förmyndare eller annan rättsinnehavare underteckna deklarationen.

  Om annan än den skattskyldige undertecknar deklarationen behöver detta inte skrivas in i samband med underteckningen.

  Däremot skall den skattskyldige och undertecknaren senare kunna bevisa att deklarationen är lagligen undertecknad. Om detta inte är möjligt kan beskattaren i värsta fall bestraffa den deklarationsskyldige med en förseningsavgift från förfallodagen tills saken upptäcks. t.ex. i samband men en skattegranskning flere år senare. Det är alltså allt skäl alltså att förvara fullmakten i 5-6 år.

  Tillbaka till innehållsförtecknngen


    Upphovsmannarätt kopiering och ansvar