T-konto

Deklarationer och identifiering

Följande föreskrift har nu givits av skattestyrelsen.
Kommentarena inom klammer ([]) är av Johan Kock

Tillbaka till artikellistan


Certifiering av deklarationer och andra handlingar som lämnas in till Skatteförvaltningen på elektronisk väg Utfärdat i Helsingfors den 18 december 2009

Skattestyrelsen har med stöd av 93 a § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), 6 a § 3 mom. i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), 56 b § 3 mom. i lagen om överlåtelseskatt (931/1996) och Skatteförvaltningen med stöd av 24 § 2 mom. i lagen om skatteuppbörd (609/2005), 7 § 2 mom. i skattekontolagen (604/2009) och 165 § 3 mom. i mervärdesskattelagen (1501/1993) utfärdat en föreskrift:

1 §

Certifiering av deklarationer och andra handlingar som lämnas in till Skatteförvaltningen på elektronisk väg

[Vad är det?: Certifiering = varmentaminen = ett slags elektronisk underskrift. Företagets bankkoder duger inte.]

Följande deklarationer och andra handlingar får lämnas in till Skatteförvaltningen på elektronisk väg endast så att de är certifierade på sätt som avses i detta förordnande:

Skattedeklarationer

1)En personkund [skattskyldig enskild person] kan i tjänsten som Skatteförvaltningen för detta ändamål tillhandahåller, lämna in deklarationsuppgifter på elektronisk väg certifierade med uppgiftslämnarens personliga nätbankkoder som Tunnistus.fi -tjänsten har godkänt eller med Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat;

[Vad är det?: Dvs. om man bekräftar sin underskrift med att ge sina egna personliga engångs-bankkoder, motsvarar detta underteckning med penna. Företagest bankkoder duger inte om inte företget är samma som företagaren.]

2)Företag eller samfund som använder företags- och organisationsnummer kan lämna in uppgifter i blanketterna 5, 6 A, 4, 6, 6 B eller 6 C och bilagor till dessa blanketter samt samfundets ansökan om ändring av förskott eller samfundets ansökan om återbäring av accis på energiprodukter på elektronisk väg i Ilmoitin.fi eller i Tyvi -tjänsten certifierade med uppgiftslämnarens Katso -koden;

[Vad är det?: Först skaffar man en Katso kod och identifierar sig som ovan. Sedan kan man göra elektronisk anmälan]

3)Jord- eller skogsbruksidkaren kan lämna in uppgifter i blanketterna 2 och 2 C, bilagor till dessa blanketter och ansökan om återbäring av accis på energiprodukter på elektronisk väg i Ilmoitin.fi eller i Tyvi -tjänsten certifierade med uppgiftslämnarens Katso -koden;

4)En personkund [enskild skattskyldig]kan i Palkka.fi -tjänsten lämna in anmälan om hushållsavdrag på elektronisk väg certifierade med uppgiftslämnarens personliga nätbankkoder som Tunnistus.fi -tjänsten har godkänt eller med Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat;

Skattekort

5)En personkund kan i tjänsten som Skatteförvaltningen för detta ändamål tillhandahåller lämna in uppgifter för skattekortet och beställa ett skattekort på elektronisk väg certifierad med uppgiftslämnarens personliga nätbankkoder som Tunnistus.fi -tjänsten har godkänt eller med Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat;

Årsanmälningar

6)Rörelseidkare eller yrkesutövare, jord- eller skogsbruksidkare eller den som handlar som tillfällig arbetsgivare som använder personbeteckning eller företags- och organisationsnummer kan lämna in årsanmälningsuppgifter på elektronisk väg i [www]Suomi.fi -tjänsten med nätblanketter som Skatteförvaltningen har godkänt för detta ändamål. Den som använder personbeteckning certifieras med uppgiftslämnarens personliga nätbankkoder som Tunnistus.fi -tjänsten har godkänt eller med Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat. Den som använder företags- och organisationsnummer certifieras i [www]Suomi.fi -tjänsten med uppgiftslämnarens Katso -kod;

7)Den som använder företags- och organisationsnummer kan lämna in årsanmälningsuppgifter på elektronisk väg i Ilmoitin -tjänsten certifierad med Katso -koden eller i Tyvi -tjänsten certifierad med Tyvi -koden eller med Katso -koden;

8)Mindre arbetsgivare, som använder personbeteckning eller företags- och organisationsnummer kan lämna in årsanmälningsuppgifter på elektronisk väg i Palkka .fi -tjänsten. Den som använder personbeteckning certifieras i Palkka.fi -tjänsten med uppgiftslämnarens personliga nätbankkoder som Tunnistus.fi -tjänsten har godkänt eller med Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat. Den som använder företags- och organisationsnummer certifieras i Palkka.fi -tjänsten med uppgiftslämnarens Katso -koden, med företagets nätbankkoder som Tunnistus.fi -tjänsten har godkänt eller med Tyvi -koden;

Periodskattedeklaration

9)Den som använder personbeteckning eller företags- och organisationsnummer kan lämna in periodskattedeklarationen på elektronisk väg i Skatteförvaltningens Skattekonto -tjänsten. Den som använder personbeteckning certifieras i Skattekonto -tjänsten med uppgiftslämnarens personliga nätbankkoder som Tunnistus.fi -tjänsten har godkänt eller med Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat. Den som använder företags- och organisationsnummer certifieras i Skattekonto -tjänsten med uppgiftslämnarens Katso -kod;

10)Den som använder företags- och organisationsnummer kan lämna in periodskattedeklarationen på elektronisk väg i Ilmoitin.fi -tjänsten eller i Tyvi -tjänsten certifierad med uppgiftslämnarens Katso -kod;

11)Mindre arbetsgivare, som använder personbeteckning eller företags- och organisationsnummer kan lämna in periodskattedeklarationens uppgifter om arbetsgivarprestationer på elektronisk väg i Palkka.fi -tjänsten. Den som använder personbeteckning certifieras i Palkka.fi -tjänsten med uppgiftslämnarens personliga nätbankkoder som Tunnistus.fi -tjänsten har godkänt eller med Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat. Den som använder företags- och organisationsnummer certifieras i Palkka.fi -tjänsten med uppgiftslämnarens Katso -koden, med företagets nätbankkoder som Tunnistus.fi -tjänsten har godkänt eller med Tyvi -koden;

Andra deklarationer och ansökningar

12)Den som använder företags- och organisationsnummer kan lämna in sammandragsdeklaration över mervärdesskatt eller rättelseanmälan om mervärdesskattens sammandragsdeklaration i Ilmoitin.fi – tjänsten eller i Tyvi -tjänsten certifierad med Katso -koden. Den som använder företags- och organisationsnummer kan lämna in sammandragsdeklaration för mervärdesskatt - uppgifterna om försäljning av ett nytt transportmedel på elektronisk väg i Ilmoitin.fi -tjänsten certifierad med Katso -koden;

13)Ansökan till ett annat EU – land om återbäring av mervärdesskatt kan i tjänsten som Skatteförvaltningen för detta ändamål tillhandahåller lämnas in på elektronisk väg certifierad med den sökandes personliga nätbankkoder som Tunnistus.fi -tjänsten har godkänt, med Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat eller med Katso -koden;

14)En personkund kan anmäla förändring av bankkontonummer för betalning av skatteåterbäringen på elektronisk väg i Suomi.fi -tjänsten med nätblankett som Skatteförvaltningen har fastställt för detta ändamål, certifierad med uppgiftslämnarens personliga nätbankkoder som Tunnistus.fi i -tjänsten har godkänt eller med Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat;

15)Privat näringsidkare eller ett företag eller samfund som har införts i handelsregistret kan anmäla adressförändring till Skatteförvaltningen på elektronisk väg i FODS -servicetjänst certifierad med företagets eller samfundets i handelsregistret antecknade representants eller näringsidkarens personliga nätbankkoder som Tunnistus.fi -tjänsten har godkänt;

16)En fastighetsförmedlare kan lämna in anmälan om betald överlåtelseskatt på elektronisk väg i Suomi.fi -tjänsten med nätblanketten som Skatteförvaltningen fastställt för detta ändamål med uppgiftslämnarens personliga nätbankkoder som Tunnistus.fi -tjänsten har godkänt, med Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat eller med Katso -koden;

2 § 

Ikraftträdande

Detta förordnande träder i kraft 1.1.2010.

Generaldirektör Mirjami Laitinen

Överinspektör Taito von Konow


Egna kommentarer

Enligt detta skulle måhända icke duga för identifiering hos skattemyndighet:

 • pass,
 • av polisen utfärdat identitetsbevis
 • eller körkort!
 • Undrar stilla varifrån och hur man skaffar sig ett sådant "Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat". Själv är jag i salig avsaknad av ett sådant.

  Detta är mer eller mindre möjligt att åstadkomma för personer boende i Finland. Hur man skall förfara med:

  • Utländska bolag med utländska styrelsemedlemmar
  • Företag skötta av utlänningar bosatta i Finland
  • Minderåriga personer
  • Personer under förmyndarskap
  • Bortresta finska medborgare
  • Bolag under grundande som inte ännu finns i handelsregistret
  • En persons bolag, där ansvarig bolagsman/aktionär är död eller på grund av sjukdom handlingsoförmögen

  Vi har faktiskt handel med länder som varken förstår finska eller svenska. En, helst förståelig version av denna instruktion vore alltså önskvärd även på utrikiska. Hoppas att denna instruktion kompletteras med det snaraste med beaktande av allt detta.

  Tillbaka till artikellistan