skattebjörnEtablering i Finland och ínternprissättning.

Utländska företag i Finland och internprissättning.

Anteckningar och kompletteringar av Johan Kock på basen av på ett föredrag av Risto Walden. 20.11.2013

Verksamhetsformer

Definitioner:

 • IFL 16a §. Utländska sammanslutningar, europeiska ekonomiska intressegrupperingar och deras delägare.
 • Momslagen 10 §. Med utlänning avses näringsidkare som har sin hemort utomlands.

För närvarande är problemen särskilt aktuella när det gäller estniska företag i Finland. Det beror på företagsbeskattningen i Estland sker först i det skedet då man delar ut vinstmedel. På grund av den fördelaktigare beskattningen och de billigare lönerna har det har det uppstått ett väsentligt antal estniska företag i Finland.

Samma regler som för estniska företag gäller också för alla andra utländska företag som är etablerade i Finland.

Motsvarande bestämmelser kan finska föreetag vänta sig om de etablerar sig eller skaffar sig driftsställen utanför Finland. Det gäller inte minst finsktägda företag i Estland.

Följande alternativ finns för utländska företag som vill arbeta i Finland.

 • Man grundar ett självständigt företag, till exempel ett dotterföretag, i Finland
 • Man grundar en osjälvständig filial eller skaffar sig en egen representant i Finland.
 • Man skaffar sig en självständig representant i Finland.
 • Beskattningen och den inte oväsentliga byråkratin är olika, beroende på vilket alternativ man väljer.

Om företaget har, eller anses ha ett fast driftsställe, beskattas företaget i Finland.

Ett fast driftsställe är:

 • Den plats därifrån företagets verksamhet helt eller delvis leds

  .
 • Definitionen är strängare i momslagen (11 §).

  • Vid byggnads-eller installationsprojekt betraktas ett eller flere successiva entreprenadobjekt som fast driftsställe om arbetet pågått längre tid än 9 månader.
 • Om det finns ett skatteavtal med det land där det utländska företaget hör hemma tillämpas detta.
 • Om inget skatteavtal finns går beskattningen enligt IFL 10 §. Verksamhet som utövas i Finland beskattas enligt finsk lag.
 • När är ett driftsställe ett fast driftsställe?

  • Bevisbördan ligger hos beskattaren.


  • Driftsstället skall helt eller delvis begagnas för affärsverksamheten.


  • Import till Finland leder inte automatiskt till att det uppstår ett fast driftsställe.


  • Verksamheten skall hålla på en väsentlig tid.
   • Verksamheten skall vara permanent och regelbunden.
   • Den kan fungera för en viss tidsperiod (t.ex. ett bygge) eller tillsvidare.
   • Verksamhet under minst 6-12 månader är ofta tillräckligt för att det skall uppstå ett fast driftsställe, även om verksamheten tidvis är avbruten.


  • Geografisk beständighet
   • Hyrt utrymme eller verksamhetsställe eller annan fysisk närvaro.
   • En mobil verksamhetsplats är inte ett driftsställe i lagens mening. Inte heller en agentur.
   • Innehav av bankkonto eller hemsida leder inte till fast driftsställe.
   • En webserver kan ge upphov till ett geografiskt lokaliserat driftsställe (Typ Google i Fredrikshamn).
   • Avgörande är faktiska omständigheter.


  • Vad betyder drift i begreppet driftsställe?


  • Vad är affärsverksamhet?
   • Införskaffande av (skattbar) affärsinkomst.
   • Direkt eller indirekt strävan efter vinst.
   • Självständig enskild verksamhet och yrkesverksamhet ingår i definitionen.
   • Finska standarder beträffande affärs- eller näringsverksamhet gäller.


  • Vad är inte ett fast driftsställe?


   • Ett lager.
   • En utställning.
   • Inköpsverksamhet.
   • Insamlande av uppgifter t.ex i samband med marknadsundersökningar.
   • En agent eller annan självständig representant.
   • Ett dotterbolag, i Finland eftersom det är ett självständigt skattesubjekt och inte ett driftsställe.


  • Personal

   • Sköter affärstransaktioner för huvudmannens räkning.
   • Anställningsavtal är inte nödvändigt.

Skattbar inkomst för fast driftsställe i Finland

 • Förutsätter näringsverksamhet.

 • Medför bokföringsskyldighet och driftsstället skall också avge skattedeklaration.

 • Beskattningen sker enligt samma principer som för ett självständigt företag.

 • Förluster fastställs och är senare avdragbara liksom för inhemska företag.

 • Skatteprocenten är för sammanslutningar 2013 24,5 % år 2014 20 %.

 • Övriga inkomster är antingen kapitalinkomst eller förvärvsinkomst.

 • Inkomster och utgifter beskattas lika som de skulle beskattas i ett självständigt företag .

 • Om separat bokföring saknas sker beskattning enligt uppskattning

  .
 • Uppskattning av inkomster och utgifter sker på basen av verksamhetens natur..

  • Uppskattning av kostnader för ledning och allmänna omkostnader.
  • Tillägg för uppskattad vinstandel.
  • Mycket av detta är tolkningsfrågor.
  • Skatteprocenten är som sagt för sammanslutningar 2013 24,5 % år 2014 20 %.
  • För övriga är uppskattad inkomstantingen kapitalinkomst eller förvärvsinkomst.

Internprissättning

Internprissättning. På finska siirtohinnoittelu. På engelska transfer pricing.

Internprissättningen tycks bli allt aktuellare i beskattningen år för år. En orsak till detta, är att antalet internationella transaktioner har ökat markant. Men internprissättningen är också ett växande problem när det gäller inhemska transaktioner.

Kort definition:

Internprissättning är det pris som ett bolag med intressegemenskap med ett annat bolag skall använda, när det till exempel gäller gränsöverskridande transaktioner.

Internprisättning skall göras såsom prissättningen skulle ske om parterna skulle vara oberoende av varandra. Detta kallas ibland armslängdsprincipen eller principen för marknadspris.

Begreppet internprissättning är i allmänhet mycket svårt att tolka i praktiken..

Beskattarens tolkningar överensstämmer inte nödvändigtvis med den skattskyldiges uppfattningar.

Bas för internprissättningen kan vara:

 • Jämförelsepris. Samma pris som betalas av kunder till företaget i fråga, eller återförsäljningspris.
 • Till jämförelsepriset läggs ofta vinsttillägg.

Källor för bestämmandde av internprissättning i Finland.

 • Instruktioner finns i paragraf 31 i lagen om beskattningsförfarande.
 • Om rätt till besvär finns i paragraf 75 i lagen om förfarande vid beskattningen.
 • Skatteavtalen skall tillämpas om sådana finns.
 • Korrekt internprissättning måste som sagt också tillämpas även vid inhemska koncernförhållanden och intressegemenskaper. Undantag är tillsvidare koncernbidragen.
 • Principerna för internprissättning gäller även transaktioner med närstående t.ex i aktiebolag.
 • Skatteförvaltningen har rätt att korrigera internprissättning (Lag om beskattningsförfarande 31 §). Detta gäller om:
  • Om den beskattningsbara inkomsten på grund av felaktig internprissättning blivit mindre, eller förlusten blivit större än den annars hade varit, skall beskattningen ske somom villkoren hade avtalats mellan sinsemellan oberoende parter.
  • Rättelse sker alltså endast till den skattskyldiges nackdel.

 • Krav på dokumentation (Lag om beskattningsförfarande 14 a-14c §)
  • Små och medelstora företag behöver inte upprätta lagstadgad dokumentation.
   • Företag med mindre än 250 anställda
   • Företag med en omsättning under 50 miljoner euro.
   • Företag med en balansomslutning lägre än 43 miljoner euro.

  • Eftersom de små och medelstora företagen i alla fall kan råka ut för problematiken med internprissättning är det skäl att internt på förhand dokumentera vad hur och varför man har gjort det man har gjort i sådana sammanhang.
  • Beskattaren kan senare begära:
   • En beskrivning av affärsverksamheten.
   • En beskrivning av relationer i intressegemenskapen.
   • En beskrivning av vald internprissättningsmetod och dess tillämpning.
   • Uppgifter om transaktioner mellan parter i intressegemenskap.
   • Också utomstående är skyldiga att ge uppgifter till beskattaren.
   • .....

 • Om man är oense med beskattaren när det gäller internprissättning, kan detta alltså leda till olika förhöjningar i beskattningen.
 • Skatteförvaltningen har 19.10.2007 givit publicerat en memorial om dokumentationen.

Om företag verksamma i Finland vill skicka medel utomlands.

Om ett utländskt företag har etablerat sig i Finland kan det ibland vara intresserat att skicka medel, till exempel hem till sig.

 • Om det är fråga om normala, helst korrekt internprissatta, affärstransaktioner är internprissättningen åtminstone inte något akut problem. Vad som händer vid en skattegranskning är en annan fråga.
 • Ett begränsat skattskyldigt företag betalar källskatt för dividend som betalas ut från Finland.
 • Dotterföretag inom EU betalar inte källskatt för utbetalda dividender om moderföretaget äger minst 10 % av det totala kapitalet.
 • Det samma kan gälla för företag utanför EU på basen av skatteavtal.
 • För företag från länder utanför EU utan skatteavtal är källskatten på dividend 30 %.

Registrering av utländska företag i Finland

Här kommer utländska företag inte särskilt lätt undan.

 • Anmälan skall ske om grundandet. Fyll i blankett 6204a eller 6206a. Utredning över verksamhet bedriven av ett utländskt företag.
 • Anmälan skall göras till handelsregistret.
 • Registrering skall ske i förskottsuppbördsregistret om företaget har ett fast driftsställe.
 • Om företaget inte är registrerat i förskottsuppbördsregistret betalas källskatt för arbetsprestationer.
 • För tillfälliga uppdrag fyller man i blankett 6202 ansökan om utländskt företags källskattekort. Kopia av det tillfälliga kontraktet som gäller det tillfälliga uppdraget skickas med.
 • Registrering i arbetsgivarregistret måste göras:
  • Om företaget regelbundet betalar löner till två eller flere arbetstagare eller
  • Om företaget samtidigt betalar lön till minst sex arbetstagare.
 • Ett utländskt företag skall alltid ge årsanmälan om utbetalda löner mm.
 • En utländsk arbetstagare får på ansökan ett källskattekort av skattebyrån.
 • Om en utländsk arbetstagare inte uppvisar skattekort är källskatten 35 %.
 • Om företaget har ett fast driftställe skall det alltid anmälas till mervärdesskatteregistret.
 • Likaså skall momsregistrering av utländska företag som säljer varor eller tjänster alltid ske om:
  • Köparen inte är momsregistrerad i Finland.
  • Köparen är en privatperson.
  • Om det är fråga om distansförsäljning till Finland.
  • Om det är fråga om transporttjänst i Finland.
  • Om den sålda tjänsten möjliggör inträde av näringsidkare till olika tillställningar i Finland. Exempel:
   • Kurser
   • Kulturevenemang.
   • Idrottsevenemang
   • Mässor.
   • M.m...

Slutsats. Det är inte särskilt lätt att verka som utländskt företag i Finland.

Men inte är det heller så lätt att vara ett finländsk företag som i någon form verkar utomlands.

Brasklapp. Dessa snuttar är inte tänkta att behandla det valda ämnet fullständigt. Exaktare uppgifter kan sökas bl.a. hos vero.fi, finnlex.fi, www.edilex.fi/kila, internet och facklitteratur överhuvudtaget.

Tillbaka till artikellistan


Upphovsmannarätt kopiering och ansvar