skattebjörnÅlands vapenÅlands särställning

Skriven för skolningstillfälle 7.6.2009 av Johan Kock med assistens av Jan Kangashaka

Historia

Åland var en integrerad del av Sverige-Finland ända till 1809 då Åland tillsammans med Finland vid freden i Fredrikshamn överfördes till Ryssland.

I samband med freden i Paris 1856 efter Krimkriget, som Ryssland mer eller mindre förlorade, undertecknade Storbritannien, Frankrike och Ryssland den 30 mars 1856 ett dokument i Paris om Ålands demilitarisering.

Nationernas Förbund, en föregångare till FN, beslöt i juni 1921 att Finland skulle få suveränitet över Ålandsöarna.

Finland skulle dock garantera befolkningen dess svenska språk, kultur, lokala sedvänjor och det självstyrelsesystem som Finland år 1920 hade erbjudit Åland.

Åland skulle även demilitariseras och neutraliseras.

Självstyrelsen sköts av Ålands lagting

När Finland blev medlem i EU skrevs ett protokoll som trädde i kraft den 1 januari 1994.

Enligt detta protokoll blir Åland utanför EU:s bestämmelser om harmonisering av indirekta skatter, (viktigast av dem är mervärdesskatter, acciser mm.). Detta gäller även till del av tullen vid Ålands tullgräns som behandlar momsen.

Varför hålls Åland ännu separat?

En viktig orsak till detta är sjöfarten och inte minst Tax-Free försäljningen på genomgångstrafiken till Sverige.

Med den momsfria försäljningen följer att Åland även i tullhänseende måste isoleras från det övriga Finland.

Mervärdesskatt

Åländska företag som endast har momsbelagd verksamhet på Åland registreras för hela sin momsbelagda verksamhet i samma register som övriga finska mervärdesskattskyldiga.

Det finns alltså inte särskilda Åländska momsnummer.

Skattefritt:

 • Export från övriga Finland till Åland av varor och tjänster som ansluter sig till varor är skattefri för exportören.
 • Export från Åland till övriga Finland av varor och tjänster som ansluter sig till varor är skattefri för exportören.
 • Varor som ett självständigt transportföretag transporterar från Åland till övriga Finland är skattefri och tvärtom.
 • Oanvända varor som ett företag själv köper och transporterar mellan Åland övriga Finland är skattefria.
 • På exporten från landskapet Åland till andra stater tillämpas mervärdeskattelagens allmänna bestämmelser om export.

Vid import av varor tillämpas normala tullbestämmelser, dvs. moms betalas till tullen om varans moms + tull överskrider tullräkningens minimigräns 10 euro.

Skyldighet att betala moms gäller både företag och privatpersoner. Momsbelagda företag får naturligtvis normalt i vanlig ordning avdra denna moms på import.

Förutsättningarna för exportens skattefrihet bör man kunna verifiera med handlingar i säljarens bokföring. För att få momsavdrag skall säljaren på fastlandet visa att varan har levererats till Åland med fraktsedel, postkvitto eller motsvarande. Vissa företag från FastaFinland kräver för att faakturera utan moms av tullmyndigheten fastställd skattedeklaration eller tullens beskattningsbeslut. Ett sådant krav leder till onödig byråkrati och pengarna sitter länge fast i onödan.

Endast om varan säljs i butik och köparen för varan till Åland är det skäl att kräva sådana dokument.

Om köparen/säljaren är registrerad kund hos tullen skall det speciella skattegränsnummer som företaget har fått, alltid synas på forsedlar, fakturor etc.

Ålänningarna har full avdragsrätt för både åländsk moms och moms från FastlandsFinland.

Däremot måste ålänningarna söka momsåterbäring från EU med gammaldags ansökningsblankett och pappersverifikat, medan vi på fastlandet får/måste söka återbäringen elektroniskt med ALVEU och Katso.


Tullen

De åländska tullen uppbär i samband med förtullningen momsen vid import och export mellan Åland och FastlandsFinland

Utöver moms betalas för stora mängder av t.ex. alkohol och tobak, accis till tullen.

I allmänhet är det köparen som har ansvar för att förtullning sker. Underlåtenhet betyder risk för att bli anklagad för smuggling. Om leveransvillkoren undantagsvis förutsätter detta, kan detta ansvar även kvarstå hos säljaren. (T.ex. Leverans fritt förtullat Mariehamn).

Ett företag i Finland som idkar regelbunden handel med Åland kan bli registrerad kund genom att ansöka om registrering från tullen i Mariehamn. Då för företaget ett skattegränsnummer av tullen.

En registrerad kund ger till tullen en skattedeklaration i form av fraktsedel för varje varuparti.

Dessutom skall registrerade kunder:

 • Betala mervärdesskatten månadsvis.
 • Ge månadsvis skattedeklaration (blankett 118Ar).
 • Ge månadsvis sammandragsdeklaration (blankett 118r eller 148r, utvidgad deklaration).
 • Tullens skattegränsnummer skall anges på fakturan.

Har man ingenting köpt eller sålt behöver deklaration inte ges. Skattedeklarationen görs av köparen eller säljaren.

Kontantkunder

Tullens kontantkunder är företag och privatpersoner som inte har Åländsk registrering och skattegränsnummer.

Anmälan, en fakturakopia, sker :

 • Till tullens postlåda ombord på t.ex. en skärgårdsfärja.
 • Genom att inlämna en skattegränsdeklaration till tullen i Mariehamn.

Tullens minimidebiteringar
 • Minsta beloppet som debiteras är 10 euro.
 • Privata kunder betalar inte moms om varuvärdet utan frakt är under 45 euro.
 • För varuvärden mellan 45 euro och 150 euro betalar enskilda endast moms på varan. Om värdet är högre betalar de moms även på frakten.

Detta kan utnyttjas av t.ex. postorderföretag.

Varor med värde under 45 euro (22% moms) eller 124 euro (8% moms) kan ju då säljas utan att moms behöver betalas för dem till tullen vilket ju ger en rätt bra möjlighet till bättre marginal eller alternativt priskonkurrens. Vissa postorderföretag har därför egna priser för leverans till Åland. En värdedeklaration borde då medfölja.


Gemenskapsintern handel

Om ett åländskt momspliktigt företag säljer eller köper varor så att varan transporteras från en annan medlemsstat till det övriga Finland eller från det övriga Finland till en medlemsstat, är det fråga om gemenskapsintern handel. Det är fråga om gemenskapsintern handel också om varan transporteras mellan två medlemsstater inom EU.

I detta fall gäller alltså den finska momslagen som sådan.

Fritidsbåtar

Ålands skattegräns kan fritt överskridas och man behöver inte följa officiella farleder eller tullvägar.

Tullklarering kan utföras vid alla sjöbevakningstationer förutsatt att det ombord på fartyget inte finns varor som kräver import- eller exportklarering. I annat fall är båtens kapten skyldig att i god tid anmäla sig hos närmaste tullmyndighet varefter tullmyndigheten anvisar rutten till den närmaste beskattningsplatsen.

För alkoholdrycker gäller samma bestämmelser som i övriga Finland för införsel från land utanför EU:s tullområde.

Lathund

Dessa frågor behandlar endast handel mellan Åland och övriga Finland och tvärtom

 • Betalas överhuvudtaget tull, i motsats till moms och acciser?
 • Tull betalas i allmänhet enligt samma regler som i övriga Finland.

 • Företag till företag, varor

  I princip betalar man tull. Men tull betalas i praktiken sällan i handel med varken EU eller FastlandsFinland som naturligtvis är en del av EU.

  Momsen som betalas till tullen beräknas enligt förtullningsnormerna inklusive vissa frakter mm. Detta betyder att den avdragbara momsen kan skilja sig från fakturans belopp. Avdragstidpunkten är är på motsvarande sätt datumet för förtullningsbeslutet.

 • Företag säljer vara till konsument.

  Momsfritt (export) för det säljande företaget. Konsumenten betalar moms och eventuell tull till tullen. För att underlätta arbetet för konsumenten kan försäljaren skaffa sig ett ombud på Åland.

 • Företag till företag tjänster(marknadsföring, konsultation)

  Motsvarar praxis i övriga Finland. Eftersom Åland är utanför EU behöver man inte på Åland sammandragsdeklaration.

  Mottagande företaget (köparen) betalar enligt huvudregeln normal omvänd moms. Tull blir inte aktuell eftersom det är fråga om en tjänst.

 • Företag till konsument tjänster (Nerladdade adb-program Nätservice)

  Säljaren lägger på moms. Köparen avdrar momsen om han har rätt till detta.
Tillbaka till artikellistan