Om tidningar och tidskrifter

Mervärdesskatt för prenumererade tidningar

Skriven av Johan Kock den 29.9.2015

Till artikelsidan

Tidningar och tidskrifter är problematiska

Som varor är tidningar, liksom böcker och deras elektroniska versioner svårhanterliga i beskattningen.

Tidningar anses i Finland vara varor. Tekniskt är detta naturligtvis helt korrekt. Men för läsaren är texterna, tidningens innehåll, det betydelsefulla och inte det material som texterna har skrivits på.

En enskild tidning är ofta mycket billig. Summan av priserna för alla de tidningar som ingår i en prenumeration är sällan heller överväldigande stor. Detta gör att momshanteringen av prenumerationer lätt leder till oekonomiskt småplotter.

Men elektroniska tidningar, till och med om deras innehåll är precis likadant som innehållet i den tryckta tidningen, anses vara tjänster och inte varor.

Dessutom kan man inte, genom att prenumerera på en tidning eller tidskrift, få hela prenumerationen i handen med det samma. Detta leder till problem då man skall bestämma den skattemässiga leveranstidpunkten.

Ett ytterligare problem uppstår då samma tidnings beståndsdelar antingen kan bestå av gammaldags papper och på pappret påklistrad fysisk trycksvärtetext eller av diverse elektroniska detaljer som kan läsas på ett sätt, vilkas innehåll för läsaren exakt kan motsvara innehållet på en tyckt papperstidning.

Det är sannolikt att de tryckta papperstidningarna inom en kort tid kommer att betraktas med samma förundran som man idag betraktar till exempel Hammurabis i sten huggna lagtavlor. Om man nu vid det laget ens är kapabel att läsa skriven text.

Begreppet mervärdesskatt förkortas i denna text enligt svensk praxis till moms.

När får man använda moms 10 %?


Till artikelsidan

När får man dra av momsen?

Den mervärdesskatt som ingår då man köper prenumererade tidningar och tidskrifter får dras av när tidningen har anskaffats för användning i den skattepliktiga rörelsen.

När en skattskyldig näringsidkare prenumererar på tidningar till sitt kontor eller för kundernas eller personalens användning i sitt arbete anses att anskaffningen vanligen har ett samband med den skattskyldiges rörelse och då får man dra av momsen.

Mervärdesskatten på tidningar som prenumereras till en arbetstagares hem kan dock endast dras av om det är en facktidning eller annan tidning som har ett samband med personens arbetsuppgifter eller om man kan påvisa att arbetsuppgifterna kräver att tidningen prenumereras i arbetsgivarens namn till arbetstagarens hem. Det finns arbetstagare som gör hela sitt arbete hemifrån.

Vid prenumeration till anställda skall arbetsgivaren vara prenumerant och arbetsgivaren skall sköta prenumerationen från sin egen adress. Om prenumerationen sker i arbetstagarens namn  blir det ingen avdragsrätt.

Rabatter på prenumerationer minskar i motsvarande grad skattskyldigheten. Rabatterna får naturligtvis avdras av säljaren.

När får man inte använda mervärdesskatt 10 % ?

Till artikelsidan

5 Beskattning av eget bruk

Beskattning för använding av produkt i eget bruk sker, då produkten anskaffas för annan användning, än sådan som berättigar till avdrag.

Att lämna ett varuprov anses inte som eget bruk av varan (MomsL 25 §).

Gratis utdelning av provexemplar av tidningar och tidskrifter som kan prenumereras eller köpas i lösnummer, eller introduktionserbjudanden på tidningars prenumerationer på viss tid leder inte till beskattning av eget bruk.

Arbetsexemplar som ges åt frilansredaktörer föranleder inte heller beskattning av eget bruk. Andra gratis överlåtna friexemplar till skribenter och andra, kan däremot lätt leda till beskattning för eget bruk.

Bestämmelserna om eget bruk kan också tillämpas vid överlåtelse av tidningsprenumerationer för privat bruk till exempel i samband med marknadsförings- och försäljningskampanjer.

Eget bruk föreligger inte, då, när det när det är fråga om provexemplar (t.ex. i form av olika tävlingspriser)

Det finns ingen minimigräns för privat bruk då det gäller företagens utdelning av tidningar eller prenumerationer till privata personer.

När det gäller marknadsföring eller affärsgåvor till andra företag beskattas utdelningen som eget bruk, endast om dess värde är över 35 euro

Utdelning av gratistidningar anses inte vara eget bruk.

När en förläggare säljer arbetsprestationen för att färdigställa tidningen till dess utgivare, är det inte fråga om tidningsprenumeration. Momsen är då 24 % och är avdragbar om mottagaren av tidningarna är momsbelagd.

Andra problem med momsen på tidningar.

Enligt högsta förvaltningsdomstolens beslut HFD 31.12.2013 l. 4119 ansågs inte att tidningens utgivare som av förläggaren köpte den arbetsprestation som tillverkningen av tidningen innebar, var prenumerant, och den ersättning som utgivaren betalade åt förläggaren för detta arbete var inte prenumerationsavgift för tidningen. Alltså moms 24 %.

Momsen för en prenumeration anmäls i princip separat då varje nummer levereras, eller alternativt då prenumerationen blir betald. Datumetfakturan för prenumerationen har ingen betydelse i momshänseende.

Den skattesats som tillämpas på försäljningen av prenumerationer för papperstidningar fastställs enligt momsprocenten som är i kraft den dag leveransen av varan sker, eller alternativt enligt tidpunkten för en eventuell förskottsbetalning. Faktureringstidpunkten spelar t.ex. ingen roll. Detta gäller särskilt om skattesatsen ändras.

rabatter, kreditförluster och andra rättelseposter tillämpas den momssats som var i kraft då de prenumererade tidningarna levererades eller som gällde under den månad det gemenskapsinterna förvärvet skulle hänföras till. Vid senaste momsändring borde vissa nummer ha beskattats med moms 9 % och senare nummer med´moms 10 %.

Försäljning till en förmedlare av prenumerationer inom Finland är momsbelagd försäljning med 24 % moms. Förmedlaren anses sälja prenumerationerna i kommission.

Försäljning av prenumerationer för papperstidningar till en förmedlare av prenumerationer beskattas inom EU med omvänd moms på varuförsäljning. Man förutsätter att förmedlaren inte har möjlighet att läsa den förmedlade tidningen.

Försäljning av prenumerationer för papperstidningar till en förmedlare av prenumerationer utanför EU är momsfri åtminstone när det gäller Finland. EU har emellertid tvingat utländska försäljare av tjänster, att registrera sig i åtminstone ett EU land. Samma kan senare ske när det gäller varor.

Denna problematik har jag behandlat i en annan artikel.

Försäljning av tidningar från Åland är från och med 1.1.2015 momsbelagd. Ändringen gäller såväl tidningsprenumerationer som lösnummerköp av tidningar och tidskrifter.

Till artikelsidan

----------------------------------

Brasklapp. Dessa artiklar är inte tänkta att behandla det valda ämnet fullständigt. Exaktare uppgifter kan sökas bl.a. hos vero.fi, finnlex.fi, www.edilex.fi/kila, internet och facklitteratur överhuvudtaget.