skattebjörn
Johan Kock 14.10.2017

Tillbaka till artikellistan

Beskattning Finland 2017-20

Nyheter i beskattningen 2017 och senare

Skriven av Johan Kock

Denna text gör inte anspråk på att vara fullständig redogörelse över de kommande ändringarna i beskattningen.

Tanken är närmast att på svenska redogöra för de, enligt min mening, viktigaste förändringarna i beskattningen 2017-20. Som källa har i huvudsak använts den dokumentation som behandlades vid Företagarna i Finlands skattekryssning 16-18.11.2016.

Brasklapp:

I en så här pass lång text har det säkert smugit sig in en del felaktigheter. Dessutom kan den slutliga lagstiftningen ännu ändra på sig.

De kritiska kommentarerna är naturligtvis mina egna.

Enligt min mening är dessa förändringar så genomgripande, att de borde bli kända av alla dem som på allvar är berörda av beskattningen, - det vill säga de allra flesta av oss.

En positiv sak är att man i framtiden kommer att i stort sett tillämpa gemensamma regler för alla skatteslag.

Grundregeln blir, att rättelse beträffande beskattningen skall ske inom tre år efter skatteårets slut.

Ett annat problem är att allt mera av administrationen i vårt land, inklusive beskattning överförs till internet.

Det som finns på internet skrivs på många språk. Dessutom finns det tusentals programmeringsspråk och normer för adb-system. Tillsammans med de allt vanligare ändringarna i lagstiftningen resulterar detta på grund av lagstiftarens krav på att obligatoriska anmälningar av exempelvis skatter skall ske via internet, till tekniska svårigheter för många anmälare.

Datasäkerheten på internet är dessutom långt ifrån tillfredsställande. Detta gäller inte minst dumma? privatpersoner och småföretag.

Även om jag sedan 1975 själv har programmerat vår bokföringsbyrås bokföringsprogram har jag fortsättningsvis inte sällan haft svårigheter med att sköta olika uppgifter inom internet. Värre är det med dem som inte känner till internet från förut.

Problem med ett för alla obligatoriskt internet.

 • Jag har en svag misstanke om att adb-program måste kännas ganska främmande för oss mänskliga varelser som ursprungligen kommunicerade med tjut, harklingar och hostningar.
 • Programmerarna använder sällan själva de program som de skapar. Det betyder att strävan till lätthanterliga program alltför lätt stupar på att programmerarens tankevärld ofta är helt annorlunda än programmets användares tankevärld.
 • Programmering av data motsvarar i hög grad människornas språk. Programmen ändrar sig med tiden. En del språk är besläktade med varandra, andra språk är främmande från varandra. Med programmen kan manuttrycka sig klart eller göra proceduren svår eller omöjlig att förstå för användaren/motparten.
 • Ofta förutsätter anmälningarna dessutom att anmälaren har tillgång till ett färskt datorsystem.
 • Under åren som gått från förra seklets mitt, har det uppstått otaliga programmerar traditioner som för programmerarna känns alldeles naturliga men som kan kännas helt och hållet främmande för användarna.
 • Lagstiftningen är numera många grader mer komplicerad än den var i mitten av 1900-talet då datoriseringen på allvar började.
 • Världen snurrar nu för tiden runt så snabbt att det som ännu var korrekt igår kan vara till och med brottsligt idag.
 • Kanske jag är alltför gammaldags, men jag misstänker att många av de människor som förutsätts klara av elektroniska anmälningar inte ens kan förstå var det är som de sysslar med.
 • Redan att fylla i en pappersblankett kan vara svårt för de flesta.
 • Att fylla i en, inte sällan illa planerad, nätblankett, kan för alltför många vara en övermäktig uppgift. För att fylla i en nätblankett måste man sätta sig in i hur blanketten är planerad att fungera. Få vidlyftigare nätblanketter är självklara. Dessutom är den tekniska hanteringen av nätblanketter ofta svår särskilt för nybörjare.
 • Jag är den första att medge att till exempel skatteförvaltningens blanketter för det nuvarande skattekontot för mig själv känns helt förståeliga och väl planerade så att ifyllaren tvingas att tänka efter under anmälningsproceduren.
 • Många personer har inte ens förmåga att fylla i knepiga blanketter. Några exempel:
  • Dementa.
  • Många åldringar.
  • Unga barn.
  • Synskadade.
  • Bostadslösa och hemlösa.
  • Med mera.
 • I Finland finns dessutom många personer som har främmande hemspråk. För dem kan saker som är självklara för någon med finska eller svenska som modersmål vara synnerligen svåra att förstå.

Ny och ändrad lagstiftning som startar 1.1.2017

I huvudsak gäller förändringarna förfaradet vid beskattningen.

Men många av förändringarna påverkar också de skattskyldiga direkt.

 • Lagen om beskattningsförfarande ändras radikalt.
 • Lag om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.
 • Lag om skatteuppbörd. (1.1.2017)
 • Lag om skatteförvaltningen. (kommer?)
 • Lag om arv och gåva redan 2016. Inga ändringar
 • Ändringar av mervärdesskatten.
 • Ändringar av arbetsgivarnas avgifter.
 • Ändringar av källskatt.
 • Andringar av beskattningen av försäkringsbolag.
 • Lotteriskatten.
 • Apotekarskatten.

I november 2017 tillkommer:

 • Inkomstskatt för aktiebolag mm.

I november 2018 tillkommer:

 • Inkomstskatt för privata personer.
 • Inkomstbeskattningen sker i realtid.
 • Fastighetsskatten förnyas.
 • (Förmögenhets)överlåtelseskatten förnyas.

Inte alldeles litet att lära sig.

Del 1 Ändringar i beskattningen:

 • Rättelserna av beskattningen skall ske inom 3 år från beskattningsperiodens slut. Perioden för egen rättelse tar slut då den skattskyldige borde ha gjort sin begäran om rättelse till beskattaren. (inom samma 3 år).

  Besvärstiderna är:

  • 60 dagar i när det gäller delgivningen av ett beskattningsbeslut.
  • 60 dagar om man vill överklaga till förvaltningsdomstolen.
 • Om orsaken till rättelse av beskattningen konstateras vid slutet av det tredje året, kan besvärsperioden, dock endast för beskattarens (Skatteförvaltningens) del, utsträckas med ett fjärde år.

 • Treårsregeln gäller alltså alltid för den skattskyldige.

 • Den skattskyldige har alltid rätt att framföra sin åsikt till beskattaren (besvära sig) inom 60 dagar efter delgivnigen av beskattarens beslut.
 • Skatteförvaltningen har rätt att fritt, men dock endast inom lagstiftningens ramar, korrigera beskattningen under denna tre respektive fyra års period.

Undantag:

 • Förtroendeprincipen. Om beskattaren har fattat ett tidigare beslut, håller detta beslut enligt huvudregeln.
 • Undantag från förtroendeprincipen kan göras, om beskattarens beslut har skett på basen av väsentligt felaktig information.
 • Nya lagtolkningar ändrar inte på äldre beslut av skattemyndigheterna.
 • Beskattningen ändras inte till den beskattades nackdel om ett besvär av den skattskyldige har fått laga kraft.
 • Ändring kan i alla fall ske om ny väsentlig information har kommit till beskattarens kännedom.
 • Om den beskattade har gjort något straffbart, håller inte tre-års regeln.
 • Beskattaren har rätt att korrigera skrivfel och motsvarande.
 • Den skattskyldige har rätt att försöka korrigera sin beskattning endast inom dessa stadgade tre år.
 • Undantag. Beskattaren har rätt att korrigera beskattningen ännu efter 6 år i följande fall:

  • Intern prissättning som innebär kringgående av skatt inom koncern eller motsvarande.
  • Nya uppgifter har anlänt till beskattaren från andra länder
  • Helt eller delvis samägda företag eller företagsgrupper som har olagliga avtal som oskäligt gynnar deras ägarintressen.

  Skattemyndigheterna har rätt att korrigera beskattningen av åren 2015 och 2016 ännu år 2018.

  Eventuella besvär av den skattskyldige behandlas enligt den gamla lagen. Den skattskyldige har alltid minst 60 dagar tid på sig att besvära sig mot ett beslut.

  Detta förutsätter att beslutet faktiskt kommer fram till den beskattade. Om beslutet far till fel ställe eller om den beskattade är bortrest, kan den beskattade förlora denna rättighet.

  Ändring av beskattningen. Myndigheter och skattskyldiga.

  • Besvärstiden efter myndighets beslut är 60 dagar. Beslutet skall skickas till den skattskyldige inom 7 dagar från beslutet.
  • Möjligheten till grundbesvär försvinner.
  • I varje skattebeslut skall ingå anvisning om hur besvär av den skattskyldige skall ske.
  • Den skattskyldige har alltid rätt att handla enligt erhållna anvisningar för besvär.

  Vad betyder förkortningen av den nya handläggningstiden till 3 (4) år?

  • Den grundläggande tidsperioden är för det mesta av beskattningen blir från och med år 2017 3 år.
  • Perioden börjar från året som följer den skatttskyldiges skatteårs slut.
  • De facto förkortas standardtiden något till något under 3 år.
  • Om något framkommer nära slutet av de tre åren kan beskattaren förlänga behandlingstiden med ett extra år.
  • Om beskattaren hittar ett väsentligt fel vid en skattegranskning skall man också beakta eventuella fel som kommit fram under granskningen som är till den skattskyldiges fördel.

  Förutsättningarna för korrigering av den skattskyldiges uppgifter

  Korrigering betyder i detta fall i allmänhet efterbeskattning.

  • I princip finns det inga begränsningar.
  • Särskilda fall:
   • Den beskattade har gjort samma fel gång på gång.
   • Den beskattade är skyldig till brottsligt förfarande.
  • Begränsningar
   • Den skattskyldige är skyddad om den skattskyldige tillämpar tidigare erthållna instruktioner av beskattaren.
   • Beskattaren får inte ändra åsikt efter sitt beslut, om inte ny information dyker upp.
   • Ny rättspraxis får inte tillämpas retroaktivt. (Rättspraxis från tiden efter det händelsen har har inträffat eller beskattaren fattat sitt beslut).

  Rättelse till förmån för den beskattade

  • Skall ske enligt tre-års regeln.
  • Rättelse sker inte om den skattskyldige har besvärat sig i samma fråga.
  • I samband med skattegranskningar skall man beakta skattefel både till fördel och nackdel för den beskattade.
  • Om det vid skattegranskning hittas ett fel skall granskaren som sagt också beakta de positiva följderna av felet för den beskattade som kanske sammanhänger med felet.

  Del 2 Adjö med skattekontot. MinSkatt kommer..

  Skattekontot skall år 2017 ersättas med MinSkatt (OmaVero) tjänsten.

  Från 29.12.2016 efter stängningen till morgonen 3.1.2017 är:

  • Skattebyråerna stängda.
  • Anmälningar tas inte emot.
  • Ingen telefonservice.
  • Skattekort på internet fungerar.

  MinSkatt skall bli en förbättrad och utvidgad version av skattekontot.

  Den nya tjänsten kan användas både av organisationer och enskilda skattskyldiga personer.

  Den allmänna förfallodagen är den 12 dagen varje månad.

  Om bankerna då är stängda flyttas förfallodagen till närmast följande dag då bankerna håller öppet. Denna förfallodag gäller 2017 också eventuella pappersanmälningar.

  Anmälningar på pappersblankettter får endast ges i särskilda fall. Typiska sådana fall kunde vara: tillfälliga enskilda betalningar av löner eller motsvarande då betalaren inte har tillgång till internet eller kanske har språksvårigheter.

  MinSkatt finns redan på internet på adressen vero.fi/omavero. Men ännu år 2016 kan man inte göra mycket där.

  MinSkatt ersätter och kompletterar det nuvarande akattekontot från och med 2017.

  Termer:

  • Idag skattekonto.....................År 2017 MinSkatt
  • Idag periodskatteanmälan......År 2017 anmälan om skatter på eget initiativ.

  På MinSkatt sköter man år 2017 anmälningarna av skatterna på eget initiativ typ moms, löner, dividender mm.

  De nuvarnde Katso- och bankfullmakterna fungerar också i MinSkatt

  På MinSkatt kan man också betala skatterna på eget initiativ.

  På MinSkatt kan man år 2017 hitta de slutliga anmälningarna skatter på eget initiativ (skattekontot) från och med år 2012.

  På första sidan av MinSkatt hittas:

  • Kunduppgifterna. Uppgifterna om den person eller organisation som anmäls.
  • Kundens totala skuld som gäller skatterna på eget initiativ.
  • Påminnelser.
  • Funktionerna i MinSkatt.
  • Separata uppgifter om varje skatteslag.

  De uppgifter som krävs motsvarar i huvudsak de uppgifter som man ger på en pappersblankett.

  MinSkatt skall hjälpa till vid ifyllandet av de särskilda blanketterna.

  Det nuvarande komplicerade systemet med borttagning och korrigering av detaljer i anmälan avslutas.

  I stället ger man en ersättande anmälan där alla fel som man eventuellt kan ha gjort är rättade.

  År 2017 och senare skall alla uppgifter för en viss anställd skickas på nytt om de på något sätt har varit felaktiga.

  Uppgifterna om anmälarens övriga löntagare behöver i alla fall inte ges på nytt om de är korrekta.

  Om samma arbetsgivare har haft en anställd under flere perioder än en, ges enligt huvudregeln endast en enda årsanmälan.

  Detta system kommer att bl.a.att gälla:

  • Arbetsgivarens årsanmälan.
  • Anmälningar om betalningar av arvoden mm. till begränsat skattskyldiga.
  • Årsanmälan om pensioner och förmåner.
  • Årsanmälan om dividender.
  • Årsanmälan av inköp av trävaror från producenter.

  Beskattarens sanktioner

  Dessa regler gäller skatter på eget initiativ, typ moms, och uppgifter som arbetsgivare.

  Förseningsavgift påföres om den skattskyldiga ger sin anmälan efter förfallodagen.

  • Förseningsavgiften beräknas separat per skatteslag.
  • Försening under 45 dagar: 3 euro per förseningsdag.
  • Försening över 45 dagar: 135 euro + 2 % av det försenade skattebeloppet. Maximum 15000 euro.
  • Om korrigeringsanmälan är försenad mindre än 45 dagar blir det ingen förseningsavgift.
  • Om korrigeringsanmälan är försenad över 45 dagar: 2 % av det försummade beloppet. Maximum 15000 euro.
  • Den skattskyldige kan rätta fel under 500 euroutan snkationer under rättelsetiden.

  Skatteförhöjning ges:

 • Om man underlåter att ge stadgade uppgifter till beskattaren.
 • Om man ger bristfälliga uppgifter till beskattaren.
 • Om man underlåter att avdra skatteinnehållning eller källskatt från utbetald lön. Undantag hoppeligen naturaförmån.
 • Om den saknade uppgiften är liten eller om det finns ett giltigt skäl för försummelsen kan skatteförhöjningen helt och hållet lämnas bort.
 • Under hela rättelsetiden kan man själv rätta fel under 500 euro utan förseningsavgift.
 • Skatteförhöjningens belopp:

  • Basförhöjningen är 10 % av skattebeloppet.
  • Upprepad underlåtenhet leder till 15-50 % i skatteförhöjning.
  • Beskattning enligt uppskattning, på grund av saknad skattedeklaration, ger 25 % skatteförhöjning.
  • Minimiskatteförhöjningen är 3 % av skatten.
  • Om anmälan har underlåtits men det visar sig att man inte är skyldig att betala någon skatt är den högsta skatteförhöjningen 200 euro.

  Försummelseavgift.

  • Gäller endast beskattningen men inte brottslagstiftningen. För gjorda brott kan samtidigt påföras försummelseavgift och tilläggsstraff.
  • Om försummelsen är obetydlig kan den lämnas obeaktad.
  • För övriga försummelser kan ges en försummelseavgift ända upp till 15000 euro.

  Del 3. Inkomstregistret 2019 -20

  Varför?

  För närvarande måste man meddela löneuppgifter till bland annat:

  • Beskattaren.
  • Många försäkringsbolag.
  • Statistikcentralen.
  • Fackföreningar.
  • Med mera.

  Uppgifterna till alla dessa instanser har oftast olika blanketter som tyvärr också har olika struktur.

  För att göra alla dessa anmälningar enklare skall man i framtiden kunna anmäla alla löneuppgifter till en gemensam portal.

  Den positiva tanken är att alla uppgifter på en gång kan anmälas till inkomstregistret. Inkomstregistret fördelar sedan uppgifterna till respektive mottagare.

  Det nationella inkomstregistret

  Det skall grundas ett nationellt lönekodningssystem som om möjligt beaktar alla de uppgifter som skall ges om löner och motsvarande till exempel typ XBRL.

  Det förutsätts att alla som betalar löner mm. har tillgång till dator, internet och detta dataregister.

  Idén är utmärkt, men enligt min mening problematisk, särskilt för privata personer och de minsta företagen. Se inledningen.

  I praktiken är jag rädd för att dessa krav kan visa sig mycket svåra att uppfylla för små företag, andelslag och föreningar.

  Uppgifterna samlas alltså in via internet och fördelas till olika instanset enligt mottagarens behov till t.ex.

  I första hand har man planerat att följande löneuppgifter skall ingå:

  • Skattemyndigheterna.
  • Pensionsförsäkringsbolagen.
  • Folkpensionsanstalten
  • Arbetslöshetsfonden TVR

  Senare tillkommer enligt planerna:

  • Kommunerna.
  • Försäkringsbolagen.
  • Pensionerna
  • Arbetsskyddet
  • Statistikcentralen.
  • Med mera.

  Uppgifterna till inkomstregistret kommer att meddelas elektroniskt. I särskilda fall får man dock meddela på pappersblankett.

  Arbetsgivaren svarar i första hand för att uppgifterna är riktiga.

  Uppgifterna skall skickas inom fem dagar från utbetalningen.

  Arbetsgivaren kan välja att endast meddela de obligatoriska uppgifterna. Då måste eventuella tilläggsuppgifter meddelas separat.

  Problem uppstår säkert med t.ex.

  • Naturaförmåner.
  • Löner som förs på konto och kanske aldrig betalas ut.
  • Löner som borde ha betalats men ännu är obetalda.
  • Utbetalning av retroaktiva löner.
  • Hur går det med löner som enligt lag borde ha betalats ut men betalas försenat? Skall de anmälas då de borde ha betalats eller då pengarna bokas som skuld till arbetsgivaren eller då pengarna skickas till arbetstagaren? Kanske arbetstagaren aldrig får sin lön!
  • Om tidtabellen är för knapp eller om anmälan är alltför omständlig finns det en klar risk att både mottagaren och betalaren av arbetsersättningen hellre tar risken att åka fast för en sådan försummelse.

   . Den som betalar alla misstag och förseningar är naturligtvis arbetsgivaren.

  KOMMENTAR För små företag och bokföringsbyråer är denna anmälningstid tid alldeles för kort. En månad plus 12 dagar skulle vara en skälig anmälningstid.

  En bokföringsbyrå kan räkna ut en på det hela taget rätt lön och skicka den till sin kund. Men det har då alltför ofta senare visat sig att:

  • Arbetsgivaren har betalat ett felaktigt eller
  • betalat ett avrundat lönebelopp till sina anställda.I så fall måste en förhastad anmälning rättas vilket skulle betyda en mera komplicerad byråkrati.
  • Uppgifter om resor får företagen i allmänhet först när resan är gjord..
  • När skall man anmäla löner som arbetsgivare och löntagare inte är överens om?
  • Semester- och sjuklöner kan visa sig vara mycket obestämda.
  • Naturaförmåner och deras korrigeringar.

  Dessutom skulle en ensam bokförare kanske aldrig kunna ta semester.

  Sådana problem gäller särskilt bokföringsbyråer och små mikroföretag som sköter sina löner själv.

  privatpersoner som betalar arvoden för privata tjänster kommer ens att komma ihåg den korta anmälningstiden.

  Det har föreslagits att privata personer inte skulle behöva göra förskattsinnehållning om lönen intr överskrider 1.500 euro.

  Mervärdesskatten

  EU strävar till en enhetlig mervärdesportal i hela unionen. Detta är nog inte realistiskt åtminstone på kort sikt.

  Detta kunde leda till att EU momsen till slut alltid skulle betalas till köparens land enligt köparlandets lagstiftning.

  Det stora problemet med momsen i framtiden blir strävandena till att ändra beskattningen av momsbelagd försäljning inom EU i synnerhet till privata personer, som nu i huvudsak sker enligt säljarlandets regler.

  Det kommande förfarandet skulle bli, att försäljningen alltid beskattas enligt mottagarlandets regler.

  Dessutom skulle förutsättningen för försäljning mellan EU-länder bli att säljaren eller säljarens ombud totalt behärskar all momslagstiftning och därmed sammanhängande rättspraxis i hela EU.

  En annan viktig förändring när det gäller mervärdesskatten är att definitionen av begreppet byggnad ändrats av EU. Ändrigen lyder:

  Till en byggnad hör: varje föremål, utrustning eller maskin som är varaktigt installerad i en byggnad eller konstruktion och som inte kan flyttas utan att byggnaden eller konstruktionen förstörs eller förändras.

  Detta kan i vissa fall påverka den omvända momsbeskattningen och i vissa fall också internationell momsbeskattning.

  Till slut

  Det var allt jag hade att säga. Jag hopps att denna text kan vara till någon nytta för dem som på något sätt snart måste använda beskattarens kommande datasystem.

  Tyvärr har jag varit både upptagen och aningen krasslig, varför texten som i huvudsak skrevs år 2016 blir publicerad först nu.

  Publiceringen av denna artikel har därefter också försenats på grund av alltför hårt arbete med dataproblem och mina egna hälsoproblem. Artikeln har inte uppdateras med nya bestämmelser från år 2017.

  Jag ber till slut att få tacka både Företagarna i Finland och Skatteförvaltningen för den hjälp de har givit mig. De fel som säkert finns kvar är mina egna.